هزار میلیارد از مخابرات گرفتیم

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

میرعلیاشــرف پوریحسینی گفت: بهتازگی شــنیدهام که AFC و برخــی از مراجــع بینالمللی به فدراســیون فوتبال ایران فشــار آوردهاند که هیچ باشگاهی نباید دولتی اداره شــود و احتمالا در آینده برای بازیهــا محدودیتهایی قائل شــوند. معاون وزیــر اقتصاد درباره روند وصــول مطالبات از خریدار مخابــرات گفت: بزرگترین مطالبهایکه داشــتیم، از خریدار شرکت مخابرات بود که در سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد تومان مطالبه خود را دریافت کردیم. البته شرکت مخابرات اظهار میکرد توانایی پرداخت آن را ندارد؛ اما سازمان خصوصیسازی موفق شد در مدت کوتاهی این وجه را از خریدار دریافت کند. ضمن آنکه در ســال گذشــته، اتفاق خوب دیگری رخ داد و مجلس اجازه داد تا افرادی که به دولت بدهی دارند و در مقابل از دولت طلبکار هم هستند، با روشهایی بتوانند طلب خود را از دولت با بدهیهایشــان تهاتر کنند. ما در سال گذشــته با همکاری معاونت خزانه وزارت امــور اقتصــاد و دارایی، موفق شــدیم نزدیک به هشــت هزار میلیارد تومان از مطالبات ســازمان خصوصیســازی را از افرادی که سهم از ما خریداری کــرده بودند، بــا بدهیهایشــان تهاتــر کنیم.اکنون مجموعــه مطالبات ما از خریداران ســهام در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶، به کمتر از ۵00 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در برخی از سالها، مطالبات ما بالغ بر دو هزار میلیارد تومان میشد. او در ادامه به خصوصیسازی دو باشگاه اشاره کرد: دولت اعلام کرد باشــگاههای پرســپولیس و استقلال، جزء مؤسسات فرهنگی هستند و با این خبر، این دو باشگاه عملا از دسترس سازمان خصوصیسازی خارج شدند. دولت بعد از سال ۸7 باید لایحهای به مجلس میداد و در آن نحوه واگذاری شــرکتهای فرهنگی و حوزه سلامت و بهداشــت، آموزش و تحقیقات عنوان شده بود و باید مشخص میشد نحوه واگذاری آنها چگونه اســت، البته آن لایحه تا امروز تبدیل به قانون نشــده اســت؛ بنابراین عملا محولکردن یک شرکت به حوزه ســلامت و فرهنگ، یعنی توقف واگذاری و این توقف برای استقلال و پرسپولیس نیز پیش آمد. در دو مزایده اول، برای باشگاهها درخواستی نیامد. در مزایده سوم، درخواســت آمد؛ اما ســپرده نداده بودند و در مزایده چهارم، ســپرده هم دادند و درخواســت نیز آمد؛ اما بحث اهلیت پیش آمد و خیلی علاقهمند بودیم مزایده پنجم و ششم نیز برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.