نقش دولت در حکمرانی خوب تأمین زیرساختهای کشاورزی

Shargh - - اقتصاد -

مشــارکت و همدلی و همزبانی هر ســه نهاد با هم و توافق بر رفتارهای مشخصشــده برای هر نهاد و بازیگران آن، با اجماع و توافقي حاصل میشــود که همه خود را در بازی شــریک دانسته و بازی برد - برد رقم بخــورد. در این میان از جملــه ارکان حکمرانی خــوب، دولــت و بخــش خصوصیاند کــه از طرق مختلف در تأمین زیرســاختهای مورد نیاز )فیزیکی، اقتصــادی و اجتماعــی( اقــدام میکننــد. تجربیات کشــورهای جهان نشاندهنده آن اســت که دولت و بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه زیرساختها دارند؛ بهعنواننمونه در کشور هندوستان تأمین مالی زیرساختهای توسعهای روســتایی بهعنوان یکی از سیاستهای توسعهای در این کشور دنبال شده است. بر اســاس مطالعه و تحقیقات، فقدان سرمایهگذاری عمومی در توســعه این زیرســاختها برای توســعه کشاورزی و روستایی احصا شده است و برای مدیریت این چالش تأمین مالی از طریق بانک ملی کشاورزی و توسعه روســتایی در هندوستان با سرمایه اولیه بیش از 300 میلیون دلار شــروع شــده که هرساله به طور متوالی از طریق مشــارکت بخش دولتی و خصوصی انجام میشود. این پروژه علاوه بر تأمین زیرساختهای اقتصادی مورد نیاز برای توســعه بخش کشــاورزی و روســتایی دارای بازده اجتماعی و اشتغالزایی بالایی بوده استPasrija(. & Sahai‬ ,Mahajan, ‪.)2007

در ایــن میان دولتها سیاســتهایی برای بهبود سیاســتهای مالی و جذب منابع مالی مختلف برای بخش کشــاورزی و روســتایی را پیــاده ميکنند. این سیاســتها به منظور جذابکردن ســرمایهگذاری در بخش کشــاورزی و روستایی اســت تا نهادهای تأمین مالــی و بخــش خصوصــی را به ســمت این بخش معطوف کنند. برای این منظور ابتدا سیاســتهایي را تنظیم ميکنند که شــامل مقــررات و قوانین مالیاي است که کارایی و بهرهوری خدمات و محصولات مالی را تضمین کرده و در وهله دوم تخصیص بهینه منابع مالی را به دنبال داشته باشد و به دنبال آن هزینههای معاملاتی را به حداقل برساند و در آخر مؤسسات مالی را با تغییرات محیطی ســازگار کند .)FAO, 2013a( همه این تلاشهای دولتها به این منظور اســت که شرایط مناسب و بهینه برای حضور بخش خصوصی و نهادهای تأمین مالی را در بخش کشاورزی و روستایی فراهــم آورده و نقــش خود را در مفهــوم حکمرانی خوب ایفا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.