روزی روزگاری در وستمینستر

Shargh - - روزنامه -

ســحرطلوعي: دیوید دیویس، فیلیپ هموند و بوریس جانسون. آیا این سه نفر میتوانند پروژه برگزیت را برای بریتانیا به ثمر برســانند؟ واقعیت این است که هیچچیز معلوم نیســت. دیوید دیویس، نماینده بریتانیا در مذاکرات برگزیت با نمایندگان اتحادیه اروپا است. او کار را تا جایی پیش برده که دستکم تا چند سال بعد از عملیشدن برگزیت مهاجرت آزاد شهروندان اروپایی و بریتانیایی انجامپذیر باشد و مشکلی برای شهروندان هر دو طرف این معامله پیش نیاید. اما این همه داســتان نیست. سوی دیگر معامله برگزیت مسائل اقتصادی و حساب و کتاب داراییهای بریتانیا در اتحادیه اروپا اســت. این موضوع نقش فیلیپ هموند، وزیر خزانهداری بریتانیا، را در پرونده برگزیت پررنگ میکند. او باید سود و زیان بریتانیا را در این معامله حســاب کند و تمام هموغمش را بگذارد که دســتکم بریتانیا کمتر ضرر بدهد و اما بوریس جانسون که پیش از حضور در وزارت خارجه بریتانیا سردمدار برگزیت بود باید برای رسیدن به هدفش تکلیف حدومرز بریتانیا را نسبت با کشورهای عضو اتحادیه مشخص کند. ازجمله این کشورها یکی ایرلند شمالی است. تا زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه باشــد، حدومرز چندان اهمیت ندارد، اما وقتی قرار است خارج شود، حدومرز مفهوم دیگری پیدا میکند. اینها یک طرف، موافقت وستمینستر یک طرف دیگر. منظور از وستمینستر، همان پارلمان بریتانیاست. موافقت نمایندهها با این ســه نفر کار را راحت میکند. اما هیچ بعید نیســت پارلمان مانع بزرگی بر سر تحقق آرزوی برگزیت باشد. کسی چه میداند شاید بریتانیا عضوی از اتحادیه باقی ماند. جدال برگزیت ادامه دارد. طرح: ویک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.