خط مشی جنسیتی ترامپ ادامه دارد

Shargh - - روزنامه -

عکس بزرگ رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در صفحه یک یواسایتــودی خودنمایی میکند. بعــد از تغییرات در مجموعه کاخ ســفید حالا نوبت به گمانهزنی درباره ماندن یا استعفای وزیر خارجه آمریکا رســیده است. به زعم روزنامه یواسایتودی، وزیر خارجه آمریکا در حال گمانهزنی است تا در زمان مناسب تصمیم درســتی برای استعفا بگیرد. فشارهای واردشده از سوی ترامپ بر تیلرسون و اختلاف با او باعث بروز این گمانهها شده است. نکتهای که نویسنده گزارش یواسایتودی روی آن دست میگذارد، سابقه غیرتجاری و اقتصادی تیلرسون است. مهمترین دیپلمات آمریکایی در مجموعه کاخ ســفید سابقه سیاســی ندارد. تیلرسون پیش از ورود به ساختمان وزارت رئیس کمپانی اکسونموبیل بوده است. یواسایتودی از قول یکی از کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا مینویسد سیاســت و دیپلماسی با تجارت فرق میکند. در این گزارش اشاره شــده وقتی در یک مصاحبه ۷۵دقیقهای درباره بحران فلسطین و اســرائیل، حتی یکبار هم نام تیلرسون به میان نمیآید، یعنی او اینکاره نیست. یواسایتودی در تیتر یک به اظهارنظر توییتری ترامپ درباره حضور نظامیان تغییر جنســیتداده در ارتش آمریکا اشــاره میکند. ترامپ بهوضوح حضور این قشر را در ارتش آمریکا منتفی دانسته و همین مسئله باعث شکلگیری اعتراضات خیابانی شده است. حامیان این افراد در آمریکا رئیسجمهور را به داشتن نگاه جنسیتی متهم کردهاند.

نکته: بررسی احتمالات استعفای وزیر خارجه مهمترین سوژه صفحه یک یواسایتودی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.