احتمال اتهام قتل عمد برای شورای شهر

Shargh - - روزنامه -

رســوایی بزرگی برای شــورای محله کنزینگتون در راه است؟ تیتر یک روزنامه گاردین که میگوید بله! گاردین در تیتر یک خبر میدهد احتمال مواجهه شورای شهر لندن با اتهام قتل در حادثه آتشسوزی برج گرنفل وجود دارد. این روزنامه براساس مستندات و مدارکی که اســکاتلندیارد به دست آورده چنین ادعایی را مطرح میکند. پلیس لندن میگوید شــواهد معقولی در دســت اســت که نشان میدهد شورای شــهر و همچنین کمیته مسئول در امور مدیریت و نگهداری از ســاختمانهای بلندمرتبه کارشان را بهدرســتی انجام ندادهاند و باعث بروز فاجعه در برج گرنفل لندن شــدهاند. در آتشسوزی برج گرنفل در شــمال لندن تعداد زیادی از ساکنان جان خود را از دست دادند و اجساد تعداد زیادتری هم پیدا نشد. البته هنوز دادگاهی برای صدور حکم برپا نشده اســت. پلیس لندن مشغول بررسی پرونده و جمعآوری شــواهد و مدارک اســت. در عکس یک روزنامه گاردین نمایی از برگزاری باله دریاچه قو محصول گروه باله مارینسکی را در خانه اوپرای رویال لندن مشاهده میکنیم. این باله به مدت یک هفته در این مرکز اجرا میشــود. مطلب دیگر در صفحه یک گاردین درباره بررسی حواشی مسائل مربوط به برگزیت است. مسئله مهاجرت یکی از این حواشی است. تا پیش از برگزیت رفتوآمد شهروندان اتحادیه اروپا به بریتانیا پیچیده نبود. اما امبر راد، وزیر کشور بریتانیا، میگوید در دوران برگزیت برای ورود و خروج شهروندان اروپایی پرونده تشکیل میشود. آنها باید مدارک مربوط به سفر به کشور خارجی را در دست داشته باشند.

نکته: گاردین در صفحه یک پیگیری سوژهای مثل فاجعه گرنفل را ادامه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.