درگیری شدید در مسجدالاقصی

Shargh - - روزنامه -

با جمعآوری گیتهای الکترونیک پیرامون حرم شریف، بعد از دو هفته گویی راه برای بازگشــت مسلمانان به مسجدالاقصی و برپایی نماز باز شــد. اما تصویری که در صفحه یک روزنامه الشرقالاوسط منتشر شــده نشــان میدهد بازگشت مســلمانان به حرم شریف با زدوخورد شدید در مسجد و مجروحشدن بسیاری از آنها همراه بوده است. بخشــی از حرم شریف در عکس یک الشرقالاوسط مشخص اســت. مسلمانان به سمت نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب میکنند. الشرقالاوســط در تیتر یک هم خبر درگیری میان پلیس اســرائیل و مســلمانان را منتشر کرده اســت. این روزنامه سعودی ادعا میکند ملکســلمان، پادشاه عربســتان، از طرف اســرائیلی خواسته مانع برگزاری نماز جمعه نشــود و راه را برای بازگشت مسلمانان به حرم شــریف باز کند. اما اینطور به نظر میرســد که همچنان فضا برای برگزاری نماز در محوطه حرم شــریف مهیا نیســت. این روزنامه در مطلبــی دیگر به توافق میــان نیروهای حزبالله لبنــان با نیروهای جبهةالنصره در عرســال مرز مشترک لبنان و ســوریه اشاره میکند. بعد از شکســت نیروهای جبهةالنصره در عرسال، حزبالله در معاملهای از آنها خواسته از منطقه قلمون در نزدیکی عرســال عقبنشینی کنند و به ادلب بروند. این روزنامه در خبری دیگر مرتبط با سوریه همچنین ادعا میکند واشنگتن به گروههای مخالف اسد در سوریه هشدار داده از جنگ با نیروهای اسد در منطقه بادیه در شرق این کشور بپرهیزند.

نکته: خبرهای مهم خاورمیانه در صفحه یک الشرقالاوسط بیش از خبرهای دیگر به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.