کمک ۱۰ میلیوندلاری امارات برای مهار وبا

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه گلفنیوز امارات با تصویری از درگیری از حرم شــریف در بیتالمقدس آغاز میشــود. نیروهای پلیس اسرائیل در محوطه قبةالصخره رو به معترضان صف کشیدهاند. درگیری طرفین با وجود کاهش نیروهای امنیتی اســرائیل در حرم شریف و همچین برچیــدن گیتهــای الکترونیک، شــدید بوده و باعــث مجروحیت حدود صد شــهروند فلسطینی شده اســت. گلفنیوز شرح میدهد فلســطینیها با تکبیر و شعار خوشــحالی خود را نسبت به خروج مأموران اســرائیلی از محوطه حرم شــریف نشــان میدادند و برای برگزاری نماز عصر وارد محوطه میشــدند که همین مسئله باعث بروز درگیری میان آنها شــده اســت. علاوه بر مجروحشــدن، تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی دستگیر شدهاند. این روزنامه در عکس یک دیدار شــیخمحمد بنرشــید و دکتر قبریســوس، رئیس سازمان بهداشــت جهانی را در امارات به تصویر کشــیده است. در این دیدار شــیخمحمد بنرشید اعلام کرده برای سرکوب وبا در یمن ۱۰ میلیون دلار کمــک خواهد کــرد. این بیماری در یمن جنــگزده باعث مرگ تعداد زیادی از کودکان این کشور شده است. گلفنیوز در گزارشی دیگر به دستگیری و جریمه فردی که قصد داشته با هویت یکی از بستگان اماراتیاش وارد برج خلیفه شود، اشاره میکند. این شهروند پاکستانی به پرداخت ۵۰ هزار درهم و یک سال حبس محکوم شده است. ورودی برج خلیفه کمتر از ۵۰۰ درهم است.

نکته: گلفنیوز مهمترین خبرهای داخلی و منطقه را در صفحه یک بازتاب داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.