داراییهای شهرداری نهتنها کاهش نیافته، 2.5 برابر هم شده است

Shargh - - جامعه -

در سیصدوشصتوسومین جلسه شورای شهر تهران مورخ ســوم مردادمــاه ۹6 برخی اعضای شــورا انتقاداتــی را نســبت به مدیریت شــهری کنونی پایتخت مطرح کردند که روزنامه «شــرق» با انتخاب تیتر «چوب حراج به اموال شهرداری» اقدام به انتشــار یکســویه صحبتهای اعضای منتقد در صحن کرده است.

ایــن در حالی اســت که معــاون برنامهریزی توسعه شــهری و امور شورای شــهرداری تهران پاسخ موارد مطروحه از سوی برخی اعضای شورا را در صحن علنی داده و روشــنگری کرده است. فارغ از پرداختن به درســتی یا نادرستی ادعاهای برخی از اعضای شورای شهر، شهرداری تهران بر خود واجب میداند بــرای تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق خود توضیحات لازم را طبق قانون مطبوعات برای درج در آن روزنامه با همان فونت و در همان صفحه ارسال دارد.

ناصــر امانــی، معــاون و نماینــده شــهردار تهــران در شــورای شــهر در صحــن علنــی سیصدوشصتوســومین جلســه شــورا پــس از اســتماع انتقــادات اعضــا تأکید کــرد: تمامی فروشهــای صورتگرفتــه درخصــوص اماک شــهرداری تهران براســاس ضوابط و مقررات از پیش تعیینشــده صورت گرفته است. به طوری که در برنامه پنجســاله دوم شهرداری تهران که از سوی شورای شهر تکلیف شده بارها تأکید شده است که شهرداری باید تا پایان این برنامه، ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش اماک کسب درآمد کند و امروز که در آســتانه پایان دوره دوم برنامه پنجســاله شــهرداری تهران قرار داریــم حداکثر هشــت هزار میلیارد از اماک فروخته شده یعنی ســه هزار میلیارد کمتر از برنامه مصوب پنجساله شهرداری تهران. ضمن اینکه اسناد نشان میدهد طی ۱۲ ســال اخیر داراییهای شــهرداری نهتنها کاهش نیافته بلکه دوونیم برابر نیز شده است.

این عــدد و رقم که مســتندات آن نیز موجود اســت خط بطان میکشــد بــر هر آنچــه ادعا میشود به معنای شهرفروشی تهران است.

معــاون برنامهریزی توســعه شــهری و امور شــورای شــهرداری تهران همچنین در پاسخ به ادعایی مبنی بر فروش ســاختمانهای شهرداری و انتقال کارکنان به ساختمانهای دیگر هم گفت: ما در 6۰۰ نقطه ساختمان کوچک جزئی داشتیم کــه تصمیم گرفتیم براســاس تأکید شــهردار در پردیس مدیریت شهری متمرکز شوند. ساختمان دیوان نیز به همین هدف تملک شــده است. پس این به معنــای تخریب و انتقال ســاختمانهای قبلی نیســت. به معنــای فروختــن داراییهای شــهرداری نیز نیست بلکه شــهرداری متمرکزتر میشــود و سیســتمهای خدماتی نیز به صورت متمرکز بــه کارکنــان خدمات ارائــه میدهند و ساختمانهای متفرقه جمعآوری میشوند.

امانــی با تأکید بر اینکه اگر پــروژه یا برنامهای از ســوی شــهرداری خارج از برنامه اجرا شــده خواســتار آن هســتیم که نامههای مربوطه زده شوند تا مشخص شود بدهی خارج از برنامه بوده یا شهرداری به اصطاح فاقد اقدام کرده است، از اعضای منتقد شــورا خواست تا مدارکی که نشان میدهد شهرداری پروژهای را خارج از برنامه اجرا کرده ارائــه دهند و این پروژههــا را اعام کنند تا فقط ادعاها در حد کام و تشویش اذهان نباشد.

وی درباره میزان بدهیهای شــهرداری تهران که برخــی گمانهزنی کردهانــد در حدود 6۰ هزار میلیارد تومان اســت نیز گفت: اگر اعضای شــورا درخصوص این 6۰ هزار میلیارد تومان بدهی سند دارند بــه واحدهای نظارتی ارســال کنند. من به شخصه مسئول بودجه و برنامه شهرداری هستم. حداقل این اسناد را برای من ارسال کنید.

معــاون امور شــورای شــهرداری تهــران با بیان اینکه براســاس ســندها گفته نمیشود که شــهرداری بدهی دارد بلکه بیشتر در مصاحبهها مطــرح میشــود، خاطرنشــان کرد: آن کســی کــه میگوید شــهرداری 6۰ هزار میلیــارد تومان بدهی دارد لطفا ســند ارائه کند. زیرا ما براساس مســتندات میگوییم که حداکثر بدهی شهرداری ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: بیشــک هر دستگاه اجرائی که برای مردم کار کند بدهی دارد. این در حالی است که برخی میگویند شهرداری تهران معادل چهار وزارتخانه اســت، پس لازم است بدانید تنها یکی از وزارتخانههای کشور براساس ادعای خود وزیر مربوطــه حــدود ۳۵ هزار میلیــارد تومان بدهی دارد.

امانی تأکید کرد: مدیریت شــهری در طول ۱۰ سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه کرده و از این میزان اگر بدهیها ۲۰ هزار میلیارد تومان باشــد میشود هشــت درصد از کل آمار که رقم چندان قابل توجهی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.