دستخطِ تأیید

Shargh - - جامعه -

معصومــه اصغری:

حضور محســن هاشــمی، فرزنــد آیــتالله هاشمیرفســنجانی و مدیرعامــل ســابق متروي تهران و نفــر اول منتخبان شــورای شــهر تهران که این روزها بهعنــوان یکی از گزینهها برای شهرداری تهران هم مطرح است در برنامهای تلویزیونــی به نام دســتخط، نکاتــی تأملبرانگیز داشت و این ســؤال را به ذهن متبادر میکند که آیا این برنامه میتواند نشانهای از تأیید او بهعنوان یکی از گزینههای شهرداری تهران باشد؟

اعضای شــورای شــهر تهــران و بعضــی افراد حاشــیهای از جریانهای سیاسی اصاحطلب پس از انتخابــات شــوراها، خیلــی زود در وادی انتخاب شــهردار تهران قرار گرفتند. اعضای شــورای پنجم موضوع انتخاب شــهردار را در جلســات غیررسمی بــه موضوع اصلی تبدیل کردنــد و خیلی زود آنچه از این جلســات بیرون آمد فقــط موضوعات مربوط به حواشــی انتخاب شــهردار بود، نــه موضوعات مهــم دیگری که بایــد به آنهــا میپرداختند. خیلی زود ۲۱ عضــو بــرای ارائــه گزینههای پیشــنهادی و برنامههایشــان دســت بــه کار شــدند و در میان گزینههایی که برخی حتی از اعام و پیشنهاد نامشان بیاطــاع بودند، نام محســن هاشــمی مطرح بود و همچنان هم هســت. اگرچــه او همزمان با اعام فهرست هفتنفره از گزینههای اصلی برای شهردار تهــران اعــام کنارهگیری کــرد تا وحــدت در میان اعضای شــورا و جریانهای اصاحطلب حفظ شود، اما بســیاری از اعضای شــورای پنجم و افراد جریان اصاحطلــب همچنان از او بهعنــوان بهترین گزینه یاد میکنند.

محســن هاشمی در ســالهای مدیریت در مترو و همــکاری با شــهرداران تهــران نشــان داد اهل بهچالشکشــیدن حوزه کاری و مدیریتی خود نیست و تاجاییکه امکان دارد از مدیر بالاســری که شهردار تهران بوده حمایت میکند. او در این سالها کمترین انتقاد و حاشیه را در موضوعات شهری و عملکردی قالیبــاف داشــت. او حتــی زمانــی که دیگــر هیچ ارتباطی با شــهرداری تهران نداشت و صحبتی هم از شورای شــهر تهران در میان نبود، محافظهکارانه از بیان انتقادهایی که همه میدانســتند وجود دارد امتناع میکرد، چراکه او بــه قول خودش در برنامه تلویزیونی دســتخط، آنجا که لازم بوده واکنش تند داشته و مثا درباره خط 7 مترو چند جملهای را که لازم بــوده گفته و آنهایی که باید متوجه میشــدند، متوجه شــدهاند. او در گفتوگــوی تلویزیونی خود غیر از موضوعات مترویی و شــهری، با ســؤالهای جهــتدار مجــری، از ترورهای دهه 6۰ و مســائل خانوادگی و مبارزاتی پدر تا عملکرد موشــکی ایران و برجام و اتفاقات ســال 88 صحبت کرد. اظهارات تصویری اعضای خانــواده و برخی مدیران و فعالان سیاســی نزدیک به او در عیــن عجیببودن رویکرد صداوســیما، تکمیلکننده معرفی او برای مخاطبان تلویزیونی بود.

درباره شــهردار تهران از دورههــای قبل تاکنون همواره یــک ماک مهم مطــرح بــوده و آن اینکه شــهردار تهران باید مانند بسیاری از مسئولان دولتی از بیــرون از دولت نیــز تأیید شــود. هرچند هیچگاه دربــاره ایــن موضــوع اظهارنظر مســتقیمی وجود نداشته، اما مســئولان مختلف و حتی شهرداران در این ســالها با موضوع تأیید یا عــدم تأیید مانورها و چالشها و اقدامات متفاوت و گستردهای داشتهاند. جریــان نزدیک به محمدباقر قالیبــاف نمونهای بارز در میــان شــهرداران تهران بودند که در ســالهای اولیه مســئولیتش با همین موضــوع تأیید موجهای گســتردهای را در اذهــان عمومی ایجــاد کردند. در یکــی، دو ماه اخیر هم که موضوع انتخاب شــهردار جدید تهران مطرح شــده است بسیاری از گزینههای مطرحشــده برای شــهرداری تهران مورد ســؤال یا مســئول به ارائه این توضیح هســتند که این شــرط را دارند یا خواهند داشــت. اگر اظهارات رســمی و غیررسمی محسن هاشــمی در این خصوص را کنار بگذاریم، میتــوان گفت تغییر رویکرد صداوســیما نسبت به آیتالله هاشمیرفسنجانی و خانواده او و پسر ارشــدش بهعنوان یکی از مدیران اجرائی کشور نســبت به قبل رویکردی تأملبرانگیز است. رویکرد متفاوت صداوســیما در برنامهای نظیر دســتخط که با گرایشــی خاص تولید میشود، این موضوع را به ذهن متبادر میکند که شــاید در پشت این برنامه توافقی باشد!

بههرروی محسن هاشمی، رکورددار بیشترین رأی شــورایی از ابتدای شــوراها تاکنون است. نمیتوان گفت همه امتیاز او برای داشتن این رأی اول پایتخت، تأیید و حضور در لیســت امید تهران بوده است، زیرا اعتبــار پدر برای او در اذهان عمومی ســهم درخور توجهی دارد، ســهمی که او شــهردار بشود یا نشود بــر گردنش ســنگینی میکند. بســیاری از مخالفان شهردارشــدن محسن هاشمی نگاهشــان به رأی و اعتمــاد مردم اســت، از نگاه آنها مردم به محســن هاشــمی رأی دادهاند تا او در شــورای شــهر تهران حضور داشــته باشــد و اگر بنا بر تمایــل به تصمیم دیگری بــود، نبایــد در این موقعیــت اعام حضور میکرد. ضمن اینکه با خروج محســن هاشــمی از شــورا اولیــن علیالبدل یعنی مهــدی چمران )نفر اول لیســت اصولگرایان( بهعنوان نفــر ۲۱ با حدود 4۰۰هزار رأی کمتر وارد شــورا میشود و این از نگاه بسیاری از منتقدان، اتفاقی نیست که مردم با رأیشان خواسته بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.