اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال یارانه برای رفاه مرزنشینان

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: دولــت یارانــه ۹ هــزار میلیــارد ریالی بــرای رفاه اجتماعی مرزنشــینان اختصاص داده اســت که از این محل میتوان هزینه ســامت کولبران را تأمین کرد. علی ربیعی هدف از ســفر خود به ســلماس را ارتقای درمانــگاه تأمین اجتماعی به پلیکلینیک تخصصــی و بازدیــد از واحدهــای صنعتــی درِ ضدســرقت فعال در عرصه اقتصــاد مقاومتی این شهرســتان اعام کرد و افــزود: اعتبــار لازم برای جذب نیرو و پزشــک متخصص پــس از ارتقای این درمانگاه به پلیکلینیک تأمین شده است تا کارگران و بازنشســتگان بتوانند از خدمات بهتر و بیشتر این مجموعه بهره ببرند. ربیعی با بیان اینکه در ســال ۹۳ در حالــی دولــت تدبیر و امیــد باعث احداث این مجموعه شــد که وضعیت خدماتی و درمانی در ایــن مجموعــه، مناســب یک شهرســتان ۲۰۰ هزار نفــری نبود و هماکنون تعــداد تخصصهای بهکارگیریشــده در ایــن پلیکلینیــک از شــش متخصص به ۲۱ متخصص افزایش یافته اســت. او با تأکیــد بر افزایش تعداد بازارچههای رســمی در مناطق مرزی افزود: اســتراتژی دولت جلوگیری از قاچاق است و در این مسیر باید مردم محلی بتوانند با کارها و صنایع خرد تجارت را در نوار مرزی رونق دهنــد. ربیعی افــزود: منطقه مرزی ســلماس نیز مانند سایر مناطق مرزی تقویت میشود تا کارهای رســمی و مبادرتهای مرزی که بــه صورت خرد صورت میگیرد، به معیشت مردم کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.