سنجش سلامت ۱۵ هزار نوآموز پیشدبستانی از شهریور

Shargh - - جامعه -

تســنیم:

رئیــس اداره آموزشوپــرورش اســتثنائی شــهر تهران از آغاز طرح ســنجش ســامت نوآموزان بدو ورود به پیشدبســتانی از شــهریور خبــر داد. شــهناز کریمــی اظهــار کرد: ســنجش نوآموزان بدو ورود به دبســتان هماکنــون در حــال انجام اســت و پایگاههای سنجش سامت تا شهریور نوبتدهی میکنند. وی افــزود: پس از پایان کار ســنجش نوآموزان بــدو ورود به دبســتان، کار ســنجش نوآموزان پیشدبســتانی آغــاز خواهد شــد و پیشبینی میکنیم این روند از شهریور آغاز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.