پرسپولیسیها بشرروعد لنیگد برترو باگ ه دلوابیابنارنیهاعتراض کردند

Shargh - - ورزش -

ســوت آغاز لیگ هفدهم پنجشــنبه ساعت 19:05 در ورزشــگاه ثامن مشــهد بــه صدا درآمــد. جایی که سیاهجامگان مشهد میزبان ذوبآهن اصفهان بود.

ایــن دیــدار پــس از کشوقوسهــای فــراوان به ورزشگاه ثامن انتقال یافت. مشهدیها دوست داشتند در ورزشــگاه مــدرن امامرضا بازی کنند که مســئولان اســتان با این موضوع موافقت نکردنــد. به دلیل بُعد مســافت، ناهماهنگی میان مســئولان و هــواداران و همچنین نامشخصبودن شــرایط میزبانی، تماشاگران زیادی نتوانســتند از اولین دیدار لیگ هفدهم استقبال کنند. تماشــاگران کم، نصبشــدن تبلیغات محیطی و غیرفعالبودن اســکوربورد موجب شد دیدار افتتاحیه لیگ هفدهم از نظر شــکل و شــمایل خیلی شبیه یک دیدار لیگبرتری نباشد.

در داخل زمیــن اما بازی دو تیــم هیجانانگیزترین بازی پنجشــنبه بــود. اولین گل لیــگ هفدهم یک گل بــه خودی بود. علی حمام مدافــع لبنانی ذوبآهن با بازکردن دروازه خودی نام خود را بهعنوان اولین گلزن لیــگ هفدهم ثبت کرد. حمام اولیــن بازیکن تعویضی لیگ هم بود. او در دقیقه 18 به جای قاســم حدادیفر وارد زمین شــد و در دقیقه 19 گل به خودی زد. جالب اینکــه اولین بازیکنی که در این فصل توانســت به تیم حریف گل بزنــد هم یک لبنانی بــود. ربیع عطایا دیگر لبنانــی ذوبآهــن در دقیقه 31 دروازه ســیاهجامگان را باز کــرد و بازی یک-یک شــد. این بــازی جذاب در شــرایطی که تا دقیقه 90، دو بر یک به ســود ذوبآهن پیگیری میشــد، با گل حسین بادامکی کاپیتان باتجربه ســیاهجامگان به تساوی انجامید تا اولین برنده در لیگ هفدهم در مشهد معرفی نشود.

امیر قلعهنویی، ســرمربی ذوبآهن پــس از بازی از بینظمی در همین شــروع لیگ انتقاد کرد. «باید به موضوع تغییر زمین بازی عــادت کنیم. آنقدر زمین را تغییر دادند که خودمان هم گیج شدیم و فکر میکردیم باید لب مرز بازی کنیم». تیمهــای قلعهنویی معمولا در شــروع لیگ خوب نتیجه نمیگیرند. این مربی ابراز امیــدواری کرد تیمش در هفتههــای بعد نتایج بهتری بگیرد. این در حالی اســت که اکبر میثاقیان، ســرمربی سیاهجامگان از نتیجه بهدستآمده ابراز رضایت کرد.

قهرمان با برد شروع کرد

پرســپولیس، نفــت تهران و اســتقلال خوزســتان تیمهــای برنده پنجشــنبه بودند. پرســپولیس، مدافع عنوان قهرمانی کار راحتی در ورزشــگاه آزادی داشت و موفق شــد با دو گل وحید امیری و شجاع خلیلزاده 2 - صفر فولاد خوزســتان را شکست دهد. پرسپولیس در این بازی اصلا به دردســر نیفتاد؛ حتی زمانی که به دلیل اخراج علی علیپور 10نفره شد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرســپولیس پس از بازی به این تصمیم داور اعتــراض کرد. باشــگاه پرســپولیس میخواهد به این تصمیم داور اعتراض کند. بردهای پرســپولیس در این هفتههــا هم باعث نشــده فضای این تیم آرام باشــد. دوهفتهای است که برخی بازیکنان این تیم شدیدا علیه مدیریت تیم موضعگیری میکنند. این موضوع در بازی پنجشــنبه هم ادامه پیدا کرد. پس از برد پرســپولیس، مهدی طارمی و محســن مسلمان به شدت از مدیریت تیم انتقاد کردند. پرسپولیســیها در روزهای گذشــته بــه پرداختنشــدن پاداشهایشــان اعتــراض کردند. موضوعی که به مذاق باشــگاه خــوش نیامد. طارمی دراینباره گفت: «استقلالیها یکمیلیاردو 500میلیون قرارداد میبندند، اما باشــگاه مــا میگوید بیش از یک میلیــارد نمیتوانــد بدهد و بقیه قراردادمان را آپشــن میبنــدد. ما گفتیم چشــم همیــن کار را بکنید اما به شــرطی که پولمــان را بدهند. ما قهرمان میشــویم، با آپشــن میگوینــد قراردادمــان یکمیلیاردواندی اما پولمان را نمیدهند. قهرمان نشویم، میگویند لیاقتتان همینقدر است، قهرمان هم بشــویم، میگویند همین اســت. من نمیدانم چــه فرقی دارد». مســلمان هم عنوان کــرد: «ما داریم بــرای خیریه بــازی میکنیم.» بههرحــال باید دید این مصاحبههــای تند تا کی ادامه دارد. در هفته گذشــته به دفعات بازیکنان پرسپولیس علیه مدیریت باشگاه مصاحبه کردند و تأکید داشتند از جریمهشدن هم نمیترسند.

پیروزی تیم عجیب لیگ

عجیبترین بــرد هفته اول اما در ورزشــگاه تختی تهران شــکل گرفت. جایی که نفــت تهران با کوهی از مشــکلات 2 بر یک تیــم تازهوارد ســپیدرود را برد. این تیــم که برای انتخــاب 11 بازیکن هم بــه تعداد کافی بازیکن نداشــت در شــرایطی که یک-صفر از سپیدرود رشــت عقب بود، در نیمــه دوم، دو گل به میهمانش زد و 2 بــر یک برد. ایــن بازی اولین حضور ســپیدرود در تاریــخ لیگ برتر بود؛ این تیــم فاصله زیادی با اولین بــرد و اولین امتیازش نداشــت اما دو اشــتباه فردی از مدافعان میهمان، باخت نماینده رشت را رقم زد. علی نظرمحمدی، سرمربی ســپیدرود درباره باخت تیمش گفت: «ما در این دیدار اشــتباهات زیادی داشــتیم که همین مســئله شیرازه تیم ما را از هم پاشید و به همین دلیل شکســت خوردیم. ما تلاش میکنیم با استفاده از تجارب تیمهایی که پــس از آمدن به لیگ برتر به لیگ یک سقوط کردهاند، این اتفاق برایمان تکرار نشود.»

نفت اما همچنان با تهدید فدراســیون روبهروست. فدراسیون فوتبال یک هفته به نفت تهران وقت داده تا به بدهیهای خود سروســامان دهد وگرنه این تیم را از لیگ کنار میگذارد. تهدیدی که بعید است عملی شود. حمید درخشان ســرمربی نفت با اشــاره به مشکلات تیمش ابراز امیدواری کرد این مشکلات برطرف شود.

یحیی ترک عادت نکرد

استقلال خوزستان دیگر برنده هفته اول بود. این تیم در بازگشت عبداله ویسی موفق شد با گل دقیقه 90 میثم دورقی یک- صفر تراکتورســازی تبریز را شکســت دهد. تراکتورسازی در این بازی قدر موقعیتهایش را ندانست تا ایــن تیم و مربیاش یحیی گلمحمــدی یک بار دیگر لیگ را با باخت شــروع کنند. تراکتورسازی از مجموع 10 دوره حضورش در لیگ برتر، یک بار لیگ را با برد شــروع کرده اســت. یحیی گلمحمدی هم در چهار فصل اخیر در هفته اول شکست خورده اســت. این مربی با وجود این باخت، نســبت به آینده ابراز امیــدواری کرد: «روز ما نبود و چندین موقعیت گلزنی داشتیم و میتوانستیم به گل هم برسیم که نشد. بازیکنانم با جان و دل بازی کردند و میخواســتند پیروز شوند. تنها برای برد به اهواز آمده بودیم که شکست خوردیم. به بازیکنان خودم نیز تبریک میگویم که با شــناخت و با انگیزه در این شرایط سخت بــازی کردند. باید بــه بازیهای دیگر امیدوار باشــیم». این برای اولینبار بود که اســتقلال خوزســتان موفق به شکست تراکتورسازی میشد.

سایر اولینها

در ثانیههای پایانی بازی ســیاهجامگان- ذوبآهن داور مســابقه عباس دهقانی، مربی سیاهجامگان را به دلیل اعتراض به نحــوه داوری از روی نیمکت تیمش اخراج کرد. اولین اخراجی لیگ هفدهم از بین بازیکنان اما به نام علی علیپور، بازیکن پرســپولیس ثبت شــد. اولیــن کارت زرد داوران در لیــگ هفدهــم به محمد ناصری بازیکن ســیاهجامگان نشــان داده شد. ناصری در دقیقــه 21 بازی با ذوبآهــن از داور بازی کارت زرد دریافــت کرد. اولیــن پنالتی در لیــگ هفدهم در دیدار تیمهای نفت تهران و ســپیدرود رشــت به وسیله داور مســابقه به سود شــاگردان حمید درخشان اعلام شد. محمد نصرتی این پنالتی را تبدیل به گل کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.