به امید بازگشت آن نواک افسانهای

Shargh - - ورزش -

بســیاری از کارشناســان تنیس میگوینــد نواک جوکوویچ تصمیم درستی گرفته که تا پایان سال 2017 از مسابقههای تنیس دور باشــد. پت کش، تنیسباز بازنشسته اســترالیایی، از کارشناســانی است که نظر مثبتــی درباره ایــن تصمیم دارد. پــت کش، قهرمان ویمبلدون در ســال 1987، میگویــد جوکوویچ با این دوره اســتراحت، فرم مطلوبش را بــاز خواهد یافت: «نواک با این دوره اســتراحت، شور و شوق خودش را باز مییابد و با قدرت به مســابقات بر خواهد گشت. ما همه میدانیم که او قبلا چه ورزشکار سرسخت و پرتلاشی بود. طرفدارانش دوست دارند دوباره او را با همان روحیه در مسابقههای تنیس ببینند .»

نواک جوکوویچ که درحالحاضر مرد شماره چهار تنیس جهان است، به دلیل مصدومیت در مسابقات اوپن آمریکا شرکت نخواهد کرد. او میگوید حدود 18 ماه اســت که دســتش درد میکند و حالا میخواهد از شــر ایــن درد کهنه خلاص شــود؛ مصدومیتی که به نظــر کارشناســانی مانند پــت کــش، دوایی جز اســتراحت و بازینکــردن نــدارد. نــواک جوکوویچ، قهرمان 12 گرنداســلم تنیس جهان، درباره این دوره اســتراحت میگوید: «دستم خیلی درد میکند، چون زیاد تنیس بازی کردهام. موقع ســرویسزدن این درد بیشــتر هم میشود. قبلا فقط موقع سرویسزدن درد میکشــیدم، ولی حالا حتی فورهند هــم نمیتوانم بزنم». «نوله» به دلیل همیــن مصدمیت، در مرحله یکچهــارم نهایی مســابقات ویمبلــدون در ابتدای ســت دوم از ادامه مســابقه با توماس بردیک، صرف نظــر کرد. این حذف غیرمنتظــره، در حالی بود که در آستانه ویمبلدون، در رقابتهای ایگان در ایستبورن بریتانیا، در غیاب تنیسبازان سرشناس، اول شده بود و تعداد قهرمانیهایش را در تورنمنتهای حرفهای به 68 قهرمانی رســانده بود. با وجود آن قهرمانی، امید طرفداران جوکوویچ چندان طول نکشید و او با خروج از مسابقات ویمبلدون، اطرافیانش را نگران کرد. پت کش میگوید نمیتوان انتظار داشــت جوکوویچ پس از بازگشــت به میادین، دوباره بتواند مثل راجر فدرر، قهرمان گرنداسلم، شود: «شیوه بازی نواک شبیه راجر فدرر نیســت. او مثل بقیه تنیسبازها بازی میکند. او فقط از آنها قویتر و از نظر ذهنی آمادهتر بود؛ نه اینکه مدل بازیاش شــبیه راجر فدرر باشد». جوکوویچ در شرایطی ترجیح داده استراحت کند که بعد از یک دوره موفق طولانی، در سال 2017 از دوران اوجش فاصله زیادی داشت. این تنیسباز صرب، پیش از ویمبلدون، در اوپن فرانســه در مرحله یکچهارم نهایی، مغلوب دومنیک تیم شد و در اوپن استرالیا هم موفق به دفاع از عنوان قهرمانیاش نشــده بود. جوکوویچ در سال 2017 نه فقط در مســابقات گرنداســلم تنیس که در بیشتر رقابتهای مسترز هم به موفقیتی دست نیافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.