شاخصهای انتخاب وزیر ورزش و جوانان

Shargh - - ورزش - سيدافشين گنجبخش كارشناس ارشد مديريت ورزشی

در چنــدروز آینــده؛ کابینــه دوازدهم ازســوي رئیسجمهور منتخب به مجلس شورای اسلامی معرفی میشــود. حق انتخاب همکاران همیشه برای هر رئیسجمهوری محفوظ اســت، اما بهتر اســت آقای دکتر روحانی بهعنــوان رئیسجمهور منتخب، در انتخــاب وزرا رأی 24میلیوننفری که حامی ایشان بودند را مدنظر قرار دهند. بدونشک یکی از مطالبــات رأیدهندگان بــه دکتر روحانی، حضور متخصصان خوشنــام و توانمند در دولت دوازدهــم اســت. در این بیــن شــایعاتی مبنیبر تــلاش جمعی از مدیران ســوخته برای رســیدن بــه مناصب قــدرت در ورزش به گوش میرســد؛ اســمهایی که با تابلوي «حضور در کمیته ورزش ســتاد دکتر روحانی» بهقدرترســیدن در سطوح مختلــف مدیریــت ورزش را حق خــود میدانند، درصورتیکــه پیشــینه آنهــا و توانمندیشــان هیچگونــه همخوانیاي با عبــارت «مدیر کاربلد» ندارد، ضمن اینکــه تجربیات آنها اکثــرا منجر به شکســتهای بزرگ ملی شــده اســت. این روزها ســؤال اصلی که در افکار عمومی مطرح میشود این اســت که در شرایط فعلی کشور، شاخصهای انتخاب وزیر ورزش چیســت؟ بدونشــک با توجه به حساسیتهایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد و نیز اولویتهای سیاســتگذاری برنامههای کلان کشور، «توانایی در خصوصیســازی» و «آگاهی از مباحث پایه اقتصادی» دو رکن اصلی انتخاب وزیر ورزش و جوانان آینده محسوب میشود. متأسفانه در سالهای گذشته شــاهد آن بودهایم که مدیران ورزش، در امر جذب ســرمایه اکثــرا ناموفق بوده و چشــم امیدشــان به بودجه دولتی بوده اســت، درصورتیکــه ورزش امــروزه در دنیا بهعنوان یک «صنعــت درآمدزا» تعریف میشــود که میتواند جوابگوی هزینههای دیگر بخشها نیز باشد. یکی از دلایل عمده ناتوانی در جذب ســرمایه انســانی و مــادی در ورزش «تصویــر اجتماعی» نامطلوبی اســت که از مدیران ورزشــی در ســطح جامعه و ســرمایهداران بخــش خصوصی وجــود دارد. این مسئله بســیار مهم؛ یعنی عدم مقبولیت اجتماعی برخی مدیران ورزشــی، موجب میشــود مســئله ســرمایهگذاری در ورزش جذابیتهای لازم را برای بخــش خصوصی ایجــاد نکند، ضمنــا این ویژگی ارتباط مستقیمی با موفقیت در حوزه جوانان برای وزیــر آینده دارد و در نتیجه دســتاورد ارزشــمندی محســوب میشــود. در خاتمه بــرای جمعبندی شــاخصهای اصلی انتخاب وزیر ورزش و جوانان بایــد به چهار فاکتور تأثیرگــذار و کلیدی که عبارت است از: تصویر اجتماعی مطلوب، آگاهی از مباحث اقتصــادی نظیــر خصوصیســازی، توانمندي در مدیریت اجرائی و تصمیمگیری قاطعانه تأکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.