عبدولی ملیپوش شد

Shargh - - ورزش -

ســعید عبدولی، دارنده مدال برنــز المپیک 2016 ریو، در حالی صاحب دوبنده وزن 75 کیلوگرم کشــتی فرنگی ایران در پیکارهای جهانی شد که پیام بویری در اعتراض به روند مسابقه انتخابی در این وزن، حاضر به رویارویی با عبدولی نشد. به گزارش ایرنا، مرحله نهایی انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان ایران، روزهای 15 و 16 تیر در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار شد که سعید عبدولی به دلیل مصدومیت در رقابتهای وزن 75 کیلوگرم حاضر نشــد؛ اما پیام بویری در آن رقابتها بر ســکوی نخست ایستاد. بعد از این رقابتها، شورای فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی فرصت دوبارهای بــه عبدولی داد؛ عبدولی ابتدا با نفر ســوم انتخابی رقابت کند و در صــورت پیروزی با نفر دوم و برتــری برابر نفر اول، بهعنوان کشــتیگیر وزن 75 کیلوگرم معرفی شود. بر همین اساس، مسابقات انتخابی وزن 75 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابتهای جهانی فرانسه، صبح روز گذشته در خانه کشتی شماره 2 مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که عبدولی ابتدا به مصاف پژمان پشتام رفت و با نتیجه 9 بر 2، او را از پیشرو برداشــت و در ادامه، مقابل شایان عفیفی قرار گرفت که این حریف نیز پس از یک دقیقه مبارزه، به دلیل مصدومیت نتوانســت به کشــتی ادامه دهد. عبدولی برای مشخصشــدن نفر برتر مســابقه انتخابی باید دو پیروزی از ســه مسابقه را در مقابل پیام بویری به دســت مــیآورد که بویری مقابل عبدولی کشــتی نگرفت تا ســعید عبدولی نفر برتــر رقابتهای انتخابی در وزن 75 کیلوگرم باشــد. پیکارهای جهانی کشــتی آزاد و فرنگی قهرمانی سال 2017 جهــان از 30 مرداد تا پنج شــهریور در پاریس، پایتخت فرانسه، برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.