درگیری نیمار در تمرین بارسا

Shargh - - ورزش -

مهاجــم بارســلونا پس از درگیری با ســمدو، تمرینات تیمــش را ترک کرد. به گزارش ایســنا و به نقل از آس، تنشــی که پیرامون نیمار به خاطر پیشنهاد پاریسنژرمن در روزهای اخیر ایجاد شده است، به زمین بازی رسید. مهاجم برزیلی و سمدو )بازیکن جدید بارســلونا( در جریان تمرین با هم بحث کردند و درگیر شــدند. تصاویر بهثبترسیده از طریــق اســکای، نشــان میدهد نیمــار دنبال مدافــع جدید آبیاناریهاســت و قصد دارد او را کتک بزند؛ اما همتیمیهایــش میخواهند مانع این کار شوند. سرخیو بوســکتس بهسرعت خود را بــه این دو بازیکن رســاند و آنهــا را از هم جدا کرد. سپس خاویر ماسچرانو سعی کرد آرامش را برقــرار کند. نیمار پس از این اتفاق، با عصبانیت و ضربه به زمین و توپ تمرین را ترک کرد. باشــگاه بارسلونا امیدوار اســت مهاجم برزیلی تا ساعاتی دیگــر درباره آینــدهاش صحبت کند. بر اســاس اخبار منتشرشــده، به نظر میرســد ایــن بازیکن با پاریســنژرمن به توافق رســیده اســت. نیمار پس از اردوی آمریکا، به همراه بارســا به اســپانیا باز نخواهد گشــت و برای حضــور در یک برنامه تبلیغاتی، به آسیا سفر خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.