سقوط تیم ملی والیبال در ردهبندی جهانی

Shargh - - ورزش -

تیم ملــی والیبال ایــران در جدیدتریــن رنکینگ فدراســیون جهانی والیبال، یک پله ســقوط کرد. به گزارش فارس، فدراســیون جهانی والیبال جدیدترین رنکینگ خود را پس از رقابتهای لیگ جهانی 2017 اعلام کرد که در این ردهبندی، تیم ملی والیبال ایران با یک پله ســقوط روبهرو شد و در جایگاه هشتم جهان ایســتاد. در این ردهبندی، تیم ملی برزیل که توانست بهتازگی قهرمانــی لیگ جهان را هم کســب کند، با 315 امتیاز بهترین تیم جهان ماند و تیمهای آمریکا و لهستان با 270 و 262 امتیاز، به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.