گیتیپسند در فینال آسیا

Shargh - - ورزش -

فینالیســتهای فوتســال جام باشــگاههای آسیا مشخص شــدند. دیدار تیمهای فوتســال گیتیپسند ایــران و الریان قطر در مرحله نیمهنهایی دیروز برگزار شــد که این مســابقه با نتیجه 4بر2 به سود نماینده ایران تمام شــد. در دیگر دیدار نیمهنهایی تای ســون نام ویتنام با حضور حســین طیبی بازیکن ایرانی خود شکست ســنگینی برابر چونبوری تایلند متحمل شد. تیم تایلندی 6-صفر حریف خود را شکست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.