احضار بقایی یک روز بعد از آزادی

دادستان تهران علیه معاون احمدینژاد اعلام جرم کرد

Shargh - - سیاست -

شرق: یک روز بعد از آزادی با وثیقه، دوباره احضاریه جدیــدی از ســوی مأموران دادســتانی بــه او ابلاغ شــده اســت. حمید بقایی معاون اجرائــی محمود احمدینژاد که به گفته مقــام قضائی به اتهام مالی بازداشــت شده بود، چهارشنبه آزاد شد اما همان روز آزادی، در میان هواداران و خیل بهپیشــوازآمدگانش حرفهایــی زد و انتقادهــای عجیب و تنــدی از قوه قضائیه و ســخنگوی آن کرد. فــردای همان روز بود که عبــاس جعفریدولتآبــادی، دادســتان تهران، صحبتهای آقــای بقایی را «کــذب» خواند و گفت کــه او بر همین مبنــا با اتهامات جدیــد دوباره مورد تعقیب قــرار میگیرد. بقایی که تا چهارشــنبه هفته گذشته بیمارســتان بود، طبق اخبار منتشرشده دیروز دوباره در بیمارســتان بستری شده اســت. بقایی روز چهارشنبه گفته بود: «کاری نکردم که زندان بروم. در انتخابات شــرکت کردم و نام فرد دیگری را نوشــتم. میدانیم کــه...» حمید بقایی، گفتههای ســخنگوی قوه قضائیه، مبنــی بر اینکه او خود نپذیرفته اســت به ســلول عمومی منتقل شــود را «دروغ» خوانده». غلامحســین محسنیاژهای، ســخنگوی قوه قضائیه، گفته بود که قاضی دستور انتقال حمید بقایی به بند عمومی را داده اما او گفته که «در این سوئیت خیلی راحتــم و در اینجا بمانــم برایم بهتر اســت». بقایی همچنین در بخش دیگری از سخنانش ادعا کرده بود بیژن قاسمزاده، بازپرس پرونده، به او گفته که حسین فریدون، برادر حسن روحانی، از مدیرعامل سابق بانک ملت «۶0 میلیارد تومان پول گرفته تا او به این سمت منصوب شود ». حمید بقایی همچنین درباره وضعیت زندانها مدعی شــده اســت که: «شخصی در سلول ما ۱۳ ماه بــدون بازجویی زندانی بــود و به او اجازه تلفنزدن هم نمیدادند». دادســتان تهران اظهارات حمید بقایی درباره زندانیبودن در ســلول انفرادی، پرونده برادر حســن روحانی و بازداشت ۱۳ماهه یک زندانی بدون بازجویی را تکذیب کرده و گفته اســت ادعای بقایی مبنی بر زندانیبودن در سلول انفرادی، در بنــد 20۹ زندان اوین، وابســته به وزارت اطلاعات، با توجه بــه نامه این وزارتخانه به دادســتانی تهران «کذب اســت». به گــزارش خبرگــزاری ایرنا، عباس جعفریدولتآبادی پنجشنبه پنجم مرداد اعلام کرد بیژن قاسمزاده، بازپرس پرونده حمید بقایی، سخنان مطرحشــده از ســوی آقای بقایی به نقل از او، درباره حسین فریدون را هم تکذیب کرده است.

چهارم مرداد، خبر آزادی بقایی از سوی خبرگزاری فارس منتشــر شــد. خبرگــزاری فــارس در گزارش خود اعــلام کرد کــه وثیقهای که از ســوی شــعبه رســیدگیکننده به اتهامات پرونده بقایی تعیین شده بود، پرداخت شده است. ابتدا اعلام شده بود که مبلغ وثیقه 50 میلیارد تومان اســت اما وبسایت «بهار»، نزدیک به محمود احمدینــژاد در خبر آزادی بقایی نوشت وثیقه 20 میلیارد تومانی را «هواداران مردمی دکتــر احمدینژاد» تأمین کردهانــد. بقایی که روز ۱۸ تیر از ســوی بازپرس دادسرای رسیدگی به اتهامهای مالی احضار شــده بــود به دلیل تأمیننشــدن وثیقه ٥0 میلیارد تومانی در بازداشــت به سر میبرد. چهار روز از بازداشت بقایی گذشته بود که علیاکبر جوانفکر در مطلبی که در کانال خود نوشت، از اعتصاب غذای بقایی سخن گفته بود. او یک بار دیگر در تاریخ سیام تیر، نسبت به ادامه اعتصاب غذای بقایی ابراز نگرانی کرده و مسئولیت هر اتفاقی را متوجه مقامات دانسته بود. بعد از آن بود که ســایت دولت بهار مدعی شــد اعتصاب غــذای بقایی به مرحله خطرناکی رســیده اســت. بقایــی در نهایت سهشنبهشــب گذشــته به بیمارستان بقیةالله منتقل شد. سهشنبهشب محمود احمدینژاد و علیاکبر جوانفکر در بیمارستان حاضر شــدند تا با بقایی ملاقات کنند، امــا مأموران مانع از انجام این ملاقات شدند.

احمدینژاد همان شــب در حیاط بیمارســتان در گفتوگویــی با خبرنگار ســایت دولت بهــار با کنایه گفت: «امکان ملاقات که نشد، تماس تلفنی که نشد، گواهی ســلامت هم که نشــد، اینجا که میتوانیم در حیــاط بمانیم تا صبــح!». بااینحــال انتظار محمود احمدینژاد و هوادارانش زیاد به طول نینجامید و او روز گذشته آزاد شد.

واکنشها به بقایی

به گــزارش میــزان محمدعلی پورمختــار عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلــس در واکنش به اظهارات حمید بقایی درباره قوه قضائیه گفته است: «خب اینکه کسی مثل بقایی اتهامی متوجهش باشد، طبیعتا براساس همین قوانین موجود در آیین دادرسی و براســاس نوع اتهام میآیند و قراری برایشان صادر میکنند که این قرار هم باید متناسب با آن جرم باشد و وقتی نتواند این را تودیع کند در بازداشــت به ســر میبرد تا تعیینتکلیف شــود. این نوع صحبتها که در بین مردم بیان میشــود و ایجاد تشویش میکند و کارکرد عدالتمحورانه قوه قضائیه را سیاســی جلوه میدهــد، ظلم به قوه قضائیه اســت. بقایی هم باید متوجه باشــد که فقط باید پاسخگوی اتهاماتش باشد وگرنه مردم نوعا در جریان مســائل نیستند و این نوع صحبتکردنها مصداق تشــویش اذهان عمومی و تهمتزدن است و طبیعتا باید پاسخگو باشد.»

محمود احمدینژاد هفته گذشته برای ملاقات با بقایی که به علت اعتصاب غذا به بیمارســتان منتقل شــده بود، به بیمارستان بقیةالله رفته بود که از ورود او ممانعت شــد. بقایی بعد از آزادی از زندان مدعی شده بود که رئیس بیمارستان بابت این ممانعت عذر خواسته است اما به گزارش فارس رئیس بیمارستان بقیــةالله در واکنش به ســخنان بقایی گفته اســت: «همراه یکی از اســتادان به دیــدار حمید بقایی برای بررســی روند درمانی وی رفتیم، ملاقات ما دو، ســه دقیقه بیشــتر طول نکشید و صحبتی جز روند درمان صورت نگرفت». تقیپور رئیس بیمارســتان بقیةالله گفت: در فضای مجــازی صحبتهایی از طرف آقای بقایــی مبنی بر اینکــه بنده از طرف تمام پرســنل از اینکــه از ملاقات احمدینژاد بــا وی جلوگیری کرده عذرخواهی کردهایم، منتشر شده و بنده این صحبتها را تکذیب میکنــم. بنده همراه یکی از اســتادان که جراح عمومی هســتند به دیدن حمید بقایی رفتیم تا روند درمانی وی را جویا شویم. وی ادامه داد: حمید بقایی دو روز در بیمارســتان ما بستری بود و بنده تنها دو، سه دقیقه برای بررسی درمانی وی در اتاق حاضر شدم. اسمی از احمدینژاد و قوه قضائیه برده نشد.» او افزود: در این ملاقــات دکتر خاتمی جراح عمومی و دو نیرو از قوه قضائیه حضور داشــتند که میتوانند صحــت گفتههای بنده را تأییــد کنند. در این ملاقات، حمید بقایی خواســت وارد حواشــی شــود، اما بنده گفتم بهجز مســائل درمانی، مسئله دیگری را مطرح نکن و هنوز صحبتهای بقایی شروع نشده، تمام شد. تقیپــور گفت: وقتی که در اتاق بقایی برای بررســی روند درمانی حاضر شدم، وی از درد شکم گلهمند بود و گفت که دو هفته اســت که غــذا نمیخورد و بنده نیز به وی گفتم که ســونوگرافی و آزمایشهاي قلب همه طبیعی است و هیچ مشکلی را نشان نمیدهد. او در پایــان گفــت: اگر در جریان رونــد درمانی برای بیماری مشکلی پیش آید، ما عذرخواهی میکنیم، اما در ملاقــات با حمید بقایی مطلقا عذرخواهی صورت نگرفــت، زیرا در روند درمان مشــکلی نبوده و حرف دیگری نیز زده نشد.

محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیسجمهوری اســبق، هم در واکنش به ســخنان بقایی گفته است: «چقــدر بیجنبهانــد. آقــای بقایــی چنــد روز رفته زندان. ســپس میگوید بروید زندانها را ببینید. انگار کهریزک در عهد دقیانوس بوده و مرتضوی هم رفیق بطلمیوس! که نشــده در آن دوران به زندانها ســر بزنند .»

واکنش وکیل بقایی

علیاصغر حســینی، وکیــل مشــایی و بقایی، به سایت دولت بهار گفته است : «پیرو اظهارات دادستان محترم تهران مبنیبر تکذیب صحبتهای شــب قبل آقای بقایی و اعلام شــکایت و تشــکیل پرونده جدید علیه ایشــان، در غروب روز پنجشــنبه مــورخ پنجم مردادماه نودوشــش، احضاریه مربوط به این شکایت توســط مأمورین دادســتانی به موکل اینجانب ابلاغ گردید و احتمالا رکورد ســریعترین تشــکیل پرونده و تعقیب قضائی تاریخ کشــورمان شکسته شد؛ چراکه در یک روز پنجشنبه که دادسراها و دادگاههای تهران تعطیل هســتند، ظرف چند ســاعت بعد از اظهارات آقای بقایی، شــکایتی علیه ایشان تنظیم و ثبت شده، این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع گردیده، بازپرس مربوطه پرونده را مطالعــه و تحقیقات لازم را انجام داده، بــرای موکلــم احضاریه صادر نمــوده و ظرف چند ساعت این احضاریه به آدرس منزل آقای بقایی ابلاغ شده اســت». او گفته است: «این در حالیاست که رســیدگی به پرونده آقای بقایی هنوز تمام نشــده و پرونــده در مرحلــه اخــذ آخرین دفاعیــات متهم قرار دارد. از دادســتان محترم تهران ســؤال میکنیم درحالیکــه هنوز دفاعیات آقای بقایی اخذ نشــده و بازپرس پرونده درخصــوص رد اتهامات یا واردبودن آنها تصمیــم نگرفته و از موکل اینجانب خواســته شــده دفاعیات خود را تا روز دوشــنبه هفته آینده به شــعبه ارائه دهد، شــما چطور با قاطعیت از صدور کیفرخواست علیه آقای بقایی در هفته آینده صحبت میکنید ؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.