اصولگرایان و حال فعلی افراد!

Shargh - - سیاست - محمدصادق کلبادی

چندی پیش روزنامه کیهان در گزارشــی با عنوان «نگاهی به دیروزنامههــای زنجیرهای»، به تحلیل و تفسیر چند یادداشــت و گزارش منتشرشده از برخی روزنامههــا ازجمله یادداشــتی از روزنامه «شــرق» پرداخت که وجه اســتدلالی آن در موارد متعددی، ناقض باورهای اصولگرایانه است. آنچه در این سبک از نقدهــا بیــش از هر چیز به چشــم میآید و ذهن مخاطب را درگیر مواضع پارادوکســیکال کیهانیها میکند، مصادره به مطلوبکردن شخصیتها و از آن بیشتر، تفسیر به مطلوبکردن وقایع و رویدادهاست. کیهــان در این گــزارش با اشــاره به یادداشــتی از روزنامــه اعتماد، نوشــت : «روحانــی رئیسجمهور همه مردم اســت. آنان ]اصلاحطلبــان[ بهگونهای وانمود میکننــد که گویی رئیسجمهور تنها وظیفه خدمترسانی به رأیدهندگان به خود را دارد!». در ادامــه این گزارش آمده اســت : «تعمیمدادن برخی خواســتههای سیاســی یک گروه به 24 میلیون نفر، کاری اســت که پس از انتخابات توسط روزنامههای زنجیرهای دنبال میشود. حال آنکه پایگاه رأی ثابت جناحهای اصلاحطلب و اصولگرا مشخص است و طیف خاکســتری عمدتا تعیینکننده هستند؛ طیفی که معمولا با عینک سیاســی رأی نمیدهند.» گویا این دوستان روزهای طلایی دولتهای نهم و دهم را از یاد بردهاند؛ ایامی که دولت و کابینهای یکپارچه و البته پاکدست را با حمایت کامل روانه پاستور کردند، حتی در دولت یازدهم، زمانی که اکثریت کرسیهای مجلس در اختیار دوســتان و همفکرانشــان بود، در موارد متعــددی نه به دلیل ناکارآمــدی و کفایت و تخصص، بلکه با کلیدواژه فتنه و فتنهگر، رأی اعتماد وزرای پیشــنهادی اصلاحطلب را با مشــکل مواجه کردنــد؛ معیــاری که به عقیــده بســیاری از بزرگان نظــام، درباره آن افراد محلی از اعراب نداشــت. در انتها نیز دســت رد به ســینه برخی از آنها زدند و به خارج از بهارســتان آنها را مشایعت کردند که مبادا جناح سیاســی مدنظرشــان در اقلیت قرار گیرد. آیا اقداماتی از این دســت، مصداقی بر ســهمخواهی و اعمال ســلیقه جناحی نیســت؟ حال چرا آقایان دغدغه جنــاح رقیب درباره کابینــه دولت فعلی را ســهمخواهی اصلاحطلبانه و امری مذموم تفســیر میکنند؟ بیتردید آنهایی که جریانات سیاسی پس از انقلاب را رصد کرده باشــند، ایــن عبارت معروف حضــرت امــام را به یــاد دارند که فرمــود : «ملاک، حال فعلی افراد اســت». با عنایت بــه این مفهوم، پرسشــی دیگر نیز مطرح میشــود؛ چگونه میشود برخی همچنان با استناد به اتهامات ردشده گذشته، صلاحیت امروز افراد را زیر سؤال میبرند؟

شــواهد و قرائن نشان میدهد در ادبیات سیاسی اصولگرایان، «حال فعلی» ترجمهای است از میزان قرابت و دلبســتگی به جریان اصولگرا و در غیر این صورت، حال فعلی افراد دیگر ملاکی برای تشخیص نخواهد بــود. مطالب مندرج در گــزارش «کیهان» خــود دلیلی بر این مدعاســت کــه در ادامه به آنها اشاره شده است.

ایــن گــزارش در ادامــه گریــزی به یادداشــت منتشرشــدهای در روزنامه «شــرق» میزنــد که در آن از محمدعلــی نجفــی بهعنوان گزینه مناســب شــهرداری پایتخت یاد شــده بود و با آوردن بخشی از دلایــل اســتعفای محمدعلی نجفی از ریاســت سازمان میراث فرهنگی در دولت یازدهم، مینویسد: «حال مشــخص نیســت نجفی چطور و بــا کدامین تــوان میخواهــد مدیریت شــهرداری تهــران را بر عهده بگیرد؟ درحالیکه شــهرداری تهران طبعا از ریاست سازمان میراث فرهنگی که وی بنیه اداره آن را نداشت، فعالیت بیشــتری میطلبد». درحالیکه نجفی، فشار کاری و مشکلات ناشی از بیماری قلبی خود را در آن بازه زمانی، دلیلی برای استعفای خود اعلام کرده بود؛ اما این بار نیز دوستان ملاک را شرایط گذشته ایشان قرار دادهاند.

در جــای دیگــری از این گــزارش، با اشــاره به اســتعفای حجتالاســلام ناطقنــوری از عضویت در هیئت مؤســس دانشــگاه آزاد و یادآوری مواضع برخی اصلاحطلبان در دو دهه گذشــته نســبت به آقــای ناطق، مواضع امروز جریان اصلاحات در قبال ایشان را مزورانه و غیرواقع توصیف میکند.

برای درک بهتر تفســیر اصولگرایانه از حال فعلی افراد، کافی است نگاهی به رویشهای اخیر در بدنه این جریان بیندازیم؛ جریانی که تا چندی پیش، خواننده زیرزمینی نواصولگرای امروز را در رسانههایش نمادی از ابتذال و تباهی فرهنگی میدانست، امروز او را تواب و معیاری برای تمییز جبهــه حق از باطل میخواند؛ چراکــه در جریان یــک رویداد سیاســی! از کاندیدای مدنظــر اصولگرایــان حمایــت کرد و بــه ملاقاتش رفت. این بار دیگر ملاک، حال فعلی افراد میشــود و خطای کرده و نکــردهاش پاک! بهطوریکه همردیف چهرههای سرشناس اصولگرایان، مورد تقدیر و تفقد هم قرار میگیرد. آیا چنین مواجهه دوگانهای با افراد، چیزی جز مصادره و تفســیر به مطلوب این عبارت از حضــرت امام نیســت؟ چــرا حال فعلــی و مواضع رقبای سیاسی اصولگرایان، غیرواقع و مزورانه تفسیر میشــود؛ اما ابراز همفکری «تتلو» بــا اصولگرایان، نوعی بازگشت به خوبیها و شریعت تلقی میشود؟ با این همه، به نظر میرسد بازاندیشی در حال فعلی اصولگرایان، ضرورتی است که باید از سوی بزرگان این جریان در اولویت قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.