آقای رئیسجمهور صدای زنان را بشنوید

Shargh - - سیاست -

انتظار حداقلی که از دولت بعدی وجود دارد این است که نهتنها این مسیر امتداد پیدا کند، بلکه با توجه به عملکــرد موفق معاونت زنان ریاســتجمهوری تلاش شــود کــه ســاختار معاونت زنان به ســمت اثرگذاری بیشــتر و اختیارات بیشتر و همراستا با دیگر معاونتهــای رئیسجمهوری پیش بــرود؛ یعنی در کنار معاونت زنان ریاستجمهوری، سازمان زنان هم در دولت دوازدهم ایجاد شود که این سازمان متکفل جریانسازی عدالت جنسیتی در کشور باشد. این انتظار برآمده از انتخابات است و طبیعتا بهعنوان یک مطالبه در دولت بعدی آقای روحانی وجود دارد و این انتظار یک انتظار حداقلی اســت. نهتنها زنانی که در دولت یازدهم حضور داشتند همچنان حضور داشته باشند، بلکه با توجه به ظرفیتی که ایجاد شده، دولت از توان و پتانســیلی که در 50 درصد از جمعیت کشور وجود دارد و در طول چهار ســال گذشــته ثابت کردهاند که همــراه و همگام رئیسجمهوری حرکت میکنند، در دولت بعدی از این ظرفیت و این پتانسیل برای توسعه استفاده بیشتری شود، نهاینکه همین تعداد هم تقلیل پیدا کنند. این مسئله بههیچوجه تناسبی با انتظارات جامعه نخواهد داشــت». این مطالبه تنها خواســته فعالان حوزه زنان نیســت، دانشــجویان و جمعیت دانشگاهی نیز درخواست ابقای مولاوردی را در سمت خــود دارند. نمونــه آنها مریم عابدینی، دانشــجوی دکترای جامعهشناســی دانشــگاه علامه طباطبایی است، او به «شرق» میگوید : «در تمام دوران انتخابات برای راضیکردن همکلاســیها و همدانشگاهیها از حضور مــولاوردی در دولــت حســن روحانی مثال میزدیم و امروز مضحکه کســانی شدهایم که شایعه عــدم حضــور او را در دولت بعدی میشــنوند. آنها میگویند خــود روحانــی توانایی پذیــرش تغییرات ملموس خود را ندارد، اما مســئله اینجاســت که ما انتظــار داریم آقای روحانی مطالبــه حداقلی ما زنان را بشــنوند و جامعه زنان را از حضور این زن توانمند محروم نکنند». هرچند همه این گمانهزنیها هنوز در حد شایعه است، اما حافظه تاریخی زنان ایران خاطره خوبی از شایعات ندارد. جدا از شهیندخت مولاوردی، شایعاتی در مورد حذف معصومه ابتکار نیز از کابینه شــنیده میشــود. فعلا چارهای جز صبر نیست؛ صبر بههمراه بیان مطالبات خطاب به رئیسجمهوری که باور داریم صدایمان را میشــنود و فریادمان را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.