نقش زنان در مديريت اصلاحطلبانه

Shargh - - سیاست -

اقدام تحســینبرانگیز وزیر راهوشهرســازی در این عرصــه علاوه بر یــک اقدام مؤثر در حــوزه وزارتی خــود، میتواند نویدی بر حضــور پررنگتر زنان در دولــت دوازدهــم باشــد و علیالقاعــده حضور و تداوم وزیرانــی مانند زنگنه و آخوندی، تســهیلگر چنین مســیری خواهد بود. مســائل و حقوق زنان البته بهتنهایی محصــور در موضوع مدیریت کلان نیســت. بازار کار ایران همچنان وجه غالب مردانه دارد و نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان در ایران حتی نســبت به کشــورهای منطقه پایین است که انتظــار میرود دولت بــا اصلاحات جــدی در این حوزه گامهای مؤثرتری بردارد. نکته شــایان توجه اســتقبال جامعه و رأیدهنــدگان از چنین روندی است که نتایج آن را در دو انتخابات مجلس شورای اســلامی و نیز شــورای شــهر میبینیــم، چنانکه تعداد بانوان نماینده مجلــس در این دوره دوبرابر دوره پیشین شــده و در شورای کلانشــهرها نیز از رشــد درخورتوجهی برخوردار بوده اســت. حضور یکی از بانوان سرشــناس اصلاحطلب در فهرست هفتگانــه نامزدهای شــهرداری تهــران را باید در چارچوب نــگاه راهبردی اصلاحطلبــان به ارتقای جایــگاه زنان در مدیریــت کلان ارزیابی کــرد. باید تأکید کنم کــه مدیریت اصلاحطلبانه شــهر تهران در دوره پنجــم حتما در تحقق این مســیر و حضور مؤثرتر بانوان شایسته و تحصیلکرده این سرزمین در مدیریت شــهری گامهای بلندتری برميدارد. اینک که در آستانه تشــکیل دولت هستیم، انتظار فعالان عرصه سیاســت و نخبگان جامعه از حسن روحانی توجه به این امر مهم و تداوم افزایش حضور بانوان فرهیخته و توانمند در دولت آینده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.