بانکبازی مديران

Shargh - - سیاست -

محمــد صدرهاشــمینژاد، دیگــر کارشــناس بانکــی، نیــز در گفتوگو با «شــرق» بــا تأکید بر اینکه چند سالی اســت بانکها طبق قانون اجازه تأسیس شعب جدید ندارد، میگوید: بانک مرکزی از بانکهــا تعهــد گرفته که تعداد شــعب بانکی را کاهــش دهنــد. البتــه او تأکید میکند: مشــکل بانکها، تعداد بالای شعب بانکی نیست و مشکلات مهمتری گریبانگیر آنهاســت. این کارشناس بانکی بــا بیــان اینکه تعداد بالای شــعب بــه دلیل غلبه بانکداری سنتی در کشــور است، ادامه میدهد: از اوایل انقلاب تا ۱0، ۱5 ســال پیش، نظام بانکی ایران فریز شــده بود و سیســتم بانکی به معنای سیستم بانکی جهانی نداشــتیم. او علت این رخداد را ادغام یا دولتیشدن سیستم بانکی پس از انقلاب میداند و تصریــح میکند: بهعنــوان نمونه، بانــک ملی و صادرات، شــعب بانکهایی را هم که در آنها ادغام شده بود، داشتند و نمیتوانستند آنها را دور بریزند.

او تأکید میکند اکنون با گذشــت این همه سال، هنوز هم فرصت و موقعیت کاهش شــعب بانکی برای بانکها فراهم نشــده و ایــن کار زمان طولانی میبرد.

طبق ماده ۱۶ قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشــور»، بانکها و مؤسســات مالی مکلف شــدهاند ســالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و ســرقفلی را که به تملک آنها و شــرکتهای تابعه آنها درآمده و به تشخیص شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، مازاد اســت، واگذار کنند، اما به گواه شواهد موجود، هنوز هم سیســتم بانکی موفق بــه اجرای این ماده قانونی نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.