موردِ عجیب يك مجري

Shargh - - سیاست -

آیا میتــوان انتشــار عکسهای آزاده نامــداری را ورود بــه حریم خصوصی تشــخیص داد؟ آیا میتوان بهخاطر انتشار این عکسها از رفتارهای فردی ایرانیان در شــبکههای مجازی و حتی رســانههای امروز انتقاد کرد؟ ســؤالاتی مشابه و اطلاعاتی درست و غلط درباره پناهندهشــدن یا... در چند روز اخیر به داغشدن هشتگ آزاده نامداری در شــبکههای اجتماعی انجامیده که در پاسخ به آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

یک( بحث حریم خصوصی و بایدها و نبایدهای ورود به آن بسیار مهم است. در کتاب اخلاق روزنامهنگاری، فصلی را خانم کارن ســندرز به این موضوع اختصاص داده و گفته اســت که در اتحادیه اروپا با ورود به حریم خصوصی افــراد، برخوردهای ســختگیرانهای صورت میگیــرد و پیگیریهای قضائی در پــی دارد؛ بهعنوان نمونه او به پرونده خانم خوانندهای اشاره میکند که از رسانهای بابت انتشار عکسهای خصوصیاش شکایت کرده اســت. در حکمی که قاضی پرونده اعلام میکند، به این موضوع اشاره شده که هنرپیشهها و سلبریتیها از آنجایی که شخصا خود را در معرض دیدهشدن قرار میدهنــد، دیگــر نمیتوانند ادعــای حریم خصوصی داشته باشند. مورد بعدی، پرونده وزیر آموزش انگلستان بود کــه از علنیشــدن روابط خصوصیاش شــکایت کرد. در ایــن پرونده نیز دادگاه با اســتناد به اینکه وزیر از حقــوق عمومی برخوردار بــوده و از مالیات عمومی مردم دستمزد میگیرد، اعلام میکند که چنین شخصی نمیتوانــد از ورود رســانهها به حریــم خصوصیاش سخن بگوید.

دو( بر کسی پوشیده نیست که رسانهها بهطورکلی و رسانههای داخلی بهطور خاص باید حریم خصوصی مــردم را رعایــت کننــد و بهنوعی نگهدارنــده زندگی خصوصی مردم باشــند، امــا آنچه در مــورد ماجرای آزاده نامــداری اتفــاق افتاد، حالت سرزنشــی بود که ایشان به افرادی روا داشتند که پوشش غالب را رعایت نمیکردند. اگر ایشــان آن گفتوگو و ابراز نظر را انجام نمیداد، قضیه عکسهایی که در خارج از کشــور تهیه شده، تا این حد برجسته نمیشد.

ســه( پرداختن به این موضوع کــه حجاب یک امر خصوصی اســت یا عمومی، مربوط به حوزه فقه است و محتــرم، اما همه آنهایی که تجربه ســفر به خارج از کشور را داشتهاند با من همعقیدهاند که در بیرون مرزها، خیلیها، خیلــی کارها میکنند! بارهــا دیدهایم که در فرودگاه شهرهای خارجی، ایرانیها یک سرووضع دارند و به محض ورود هواپیما به مرزهای کشــور خودمان، شرایط تغییر میکند.

چهــار( اگر آزاده نامــداری آن ســخنان را در مورد حجاب غالــب نمیگفت، امــروز میتوانســت به کار رســانهها خرده بگیرد، اما این نکتــه را از یاد نبریم که حتــی با علم به این موضوع، چنین ورودهایی به حریم خصوصی افراد، ورود موجهی نیســت و نباید به عادت بدل شوند. بررســیهای من در مورد رسانههای ترکیه نشان میدهد که ورود به حریم خصوصی افراد در این کشور یک عادت رسانهای است و باید نگران بود که در ایران این موضوع عادیسازی نشود.

پنــج( رســانهها در کشــورهای غربــی، بــرای بهدستآوردن تیراژ، کارهای مختلفی انجام میدهند؛ مثــل همیــن ورود بــه حریــم خصوصــی چهرهها و پاپاراتزی. در کشــور ما اما بهخاطر اعتقادات مردمی و رقابتینبودن مطبوعات - که مسئله بهدستآوردن تیراژ به هــر قیمتی را بیاهمیت میکند- این مســئله رایج نیســت و بهندرت اخباری در مورد آن مطرح میشود. شــاید به خاطر همین موضــوع، در قانون مطبوعات و قوانین تعزیــری دراینباره فصل یا مــادهای نداریم. در غرب اما چنین نیست، اگر ورود به حریم خصوصی افراد یک عادت رسانهای است، در عوض، جزئیات آن بهطور دقیق تبیین شده است؛ ورود با چه کیفیتی، از طرف چه رسانهای، به چه نیتی و در مورد چه شخصیتی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.