يه آب هم روش!

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

نوشابه انرژیزای فریتزکولا - ساخت آلمــان - ســه تصویــر را، از ســه سیاســتمدار «خوابآلــوده» کــه دربــاره آنهــا حرفوحدیث بســیار اســت، منتشــر کــرده و آنــان را ســوژه تبلیغــات خــود کــرده، با این شــعار کــه «هی! بیدار شو، مرد!». پیشنهاد من این اســت که ما هم بیلبوردهای زیر را در کشورمان نصب کنیم؛ تبلیغ مایع دستشویی در کنار دستهای بعضی از مدیران. شعار: دستهای آلودهتان را خوب بشویید! تبلیغ ســوزن در کنار مواضع برخی از

بیلبورد ١: بیلبورد ٢:

مسئولان. شــعار: هنــگام موضعگیــری یک ســوزن به خودتان بزنید، یک جوالدوز به مردم. تبلیغ آبخوردن در کنار گاوصندوقی که روش نوشته شده بیتالمال. شعار: حق مردم رو بخورید، یه آب هم روش! تبلیغ شیشــه ماءالشــعیر در کنار یک دستگاه تلویزیون. شــعار: به جون بچه 10ماههتون، توش شربت سکنجبینه. این پارکه هم پارک نیســت، حیاطپشتی خونه داداشــمه. اونها هــم آدم غریبه نیســتند خونه داداشم روح داره. تبلیــغ ســلین دیون در کنــار تصویر

بیلبورد ٣: بیلبورد ٤: بیلبــورد ٥:

خاوری.

شــعار: اثاثکشــی خــود را بــه خاورهای ما بسپارید! )با سلین دیون اضافه(.

تصویر چند درخت در کنار هم. شــعار: ما، یعنــی من، مشــایی، بقایــی و...، درختیــم... منتهــا جــای زمیــن، توی سیســتم قدرت و سیســتم پولی و سیســتم اداری کشــور ریشه کردیم.

تبلیــغ رنــده در کنار یــک مغز روی بیلبوردهایی در وسط ترافیک تهران.

شعار: مغز شما را با مدیریت شهری خود رنده میکنیم.

بیلبورد ٦: بیلبــورد ٧: بیلبــورد ٨:

تبلیغ تتلو در کنــار آقایان ضرغامی، رسایی و ... و دیگر اندیشمندان. شعار: بغبغووووووووو...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.