پيشنهاد

Shargh - - سیاست -

این روزها زنان در سراسر کشــور یکی از مطالبــات خــود را از رئیسجمهــور روحانــی بیــان میکننــد و آن، نقــش پررنگتــر بــرای زنان در کابینه دوازدهم اســت. یکــی از برنامههایی که امروز برگزار میشود، این درخواست را از جهات گوناگون بررسی میکند.

«ســهم زنان از هیئت وزیران» نشستی است که با حضور اعظــم طالقانی، فاطمــه گوارایی، اعظم حاجیعباســی، ایراندخــت فیاض و الهه کولایی امروز از ساعت 17:30 تا 19:30 در خیابان شهیدقرنی، سالن مسجد الرحمن برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.