7 روز تا كابینه 24 میلیوني

Shargh - - سیاست -

ا..و. تراا ببتهوتانشدکبيالرايکازبنينيهباايرتورحغانييب، کنــد که بيانگــر مطالبات ۲۴ميليون نفري باشــد که در انتخابات به او رأي دادند. پيش از اين، محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد، دو بار بهطور شخصي با روحاني ديدار کرده بود و هريک از کميتههاي تعامل فراکسيون و شــوراي سياســتگذاري هم يک بار با رئيسجمهوري منتخب ديدار داشــتهاند. افشــين حبيــبزاده، يکي از اعضاي کميته تعامل شورا درباره ديدار با رئيسجمهوري به تســنيم گفته بــود «روحاني گفت همانطــور که از اصولگرايان معتدل خواســتم فهرســت بدهند، از شما ميخواهم که فهرست پيشنهادي خود را ارائه کنيد». با ايــن که مشــاور رئيسجمهوري و برخــي از نمايندگان مجلس از لزوم تغيير 5۰درصدي کابينه خبر داده بودند، تــا به اينجــا حضور برخــي از وزرايي قطعي شــده که انقلتهاي محکمي درباره عمکــرد آنها در وزارتخانه متبوعاشان وجود دارد. از طرفي از جمله مطالبات جدي جوانکردن ســن کابينه و نيز حضور وزيــر زن در دولت دوازدهــم بود کــه در اين بــاره اخبار خوبــي به گوش نميرســد و نمونــه آن احتمــال حــذف شــهيندخت مولاوردي از دولت دوازدهم است. با اين حال عارف در ســومين کنگره حزب «نــداي ايرانيــان» در گفتوگو با خبرنــگار ايلنا به ديدار اخير فراکســيون اميد با روحاني درباره کابينه اشاره کرد و گفت: «هفته گذشته به ايشان گزارشــي داديم، درعينحال با ايشــان ارتبــاط داريم که انشــاءالله بــه کابينهاي که مدنظر ايشــان و ما اســت، برســيم». صادق خــرازي هــم در گفتوگو بــا همين خبرگزاري در حاشــيه اين کنگره گفته اســت: «ميدانم آقاي جهانگيري و دوستان به رئيسجمهور مشورتهايي را ارائه دادهاند». او درعينحال از اين نکته مهم ســخن گفته اســت که: «رئيسجمهور قطعا ايــن تعاملات را جمعبندي ميکند و پس از مشورت با رهبري کابينه را به مجلس معرفي ميکند. به آقاي روحاني توصيه شده اما کســي طلب حق نکرده اســت».مجيد فراهاني دبيرکل حزب نداي ايرانيان هم در ســخنراني خود در اين کنگره گفت: «بايد مطالبات ۲۴ميليوني در چينش کابينه لحاظ شــود. امــروز همچنــان صــداي پيرســالاري از دولت ادامه از صفحه اول محبوبمان به گوش ميرسد و بازنشستگان نميخواهند کنار بکشــند. تجربههاي انتخابات اخير نشان داد که ما پيرو بداخلاقيهاي سياســي نيســتيم بلکه بــه دنبال رضايتمندي مردم هستيم .»

متنكنگره

حاشــيه ســومين کنگره ندا اگر به موضــوع کابينه اختصــاص داشــت، نقدهايــی بــه عملکرد شــوراي سياســتگذاري اصلاحطلبــان و انتقــاد از نگاه حذفي اصولگرايان هم در کنگره مورد بحث قرار گرفت.فرهاني همچنين در ادامه ســخنانش در کنگره گفت: «پارادايم حذف از ســوي جريان ســنتي اصولگرا باعث شــد که اصلاحات ديده نشــود. تبليغ گفتوگــوي ملي به نفع کشور اســت و تعامل با جريان اصولگرايي اين فرايند را تســهيل ميکند».محمدرضا عارف هم در ســخنانش با اشــاره به فرايندي که شــوراي عالي سياســتگذاري اصلاحطلبان طــي کرده، به انتقادها از عملکرد شــورا اشــاره کرد و گفــت: «مســيري که گفتمــان و حرکت جبههاي اصلاحات بايد ادامه ميداد، حرکت به ســمت گفتمان بود. در نهايت اينکه بگوييم شورا باعث تضعيف احزاب شده، درست نيســت».او ادامه داد: «ما گامهاي سخت را برداشتهايم، گامهاي بعدي آسان خواهد بود. اخلاق، عقلانيت و خرد مســير ما از ابتداي سال 9۰ بود. ما بايد اعتماد را که سرمايه اجتماعي است، حفظ کنيم. در اصلاحات به نقد اعتقاد داريم به همين دليل اســت که فرداي انتخابات ۲9 ارديبهشت از نخبگان خواستيم که انتقادات جدي را به عملکرد گام ســوم براي بهبود اصلاحات بيان کنند».رئيس فراکســيون اميد يادآور شد: «حرکات جبههاي نميتواند مادامالعمر باشــد. بايد به ســمت تحزب پيش برويم، فرد با جبهــه رأي ميآورد امــا فردا يادش ميرود. مشــکلي کــه در مجلس دهم داشتيم همين بود، کساني که اگر در ليست اميد نبودند، رأي نميآوردند وقتي انتخاب شــدند، ساز جدايي کوک کردند».او افزود: «چندماه نخست بعد از انتخابات ما به دنبال بازنگري در شــوراي عالي سياستگذاري هستيم. اميدوارم بــا نقدهاي خودتان ما را کمــک کنيد».عارف با بيان اينکه گامها را اســتوار برداشتيم عنوان کرد: «در گام ســوم هم دولت تدبير و اميد و هم شوراهاي شهر و روستا بهخوبي انجام مسئوليت خواهند کرد و بدانيد که اين مسئوليت ســنگيني است. ما درصدد هستيم دولت توانمند داشــته باشيم، شــوراها پارلمان محلي است و بهدنبال اصلاحات در قوانين مادر هستيم».او تأکيد کرد: «دولتها بايد تا مرزهاي شــهر بيايند اما اداره را بايد به شوراها واگذار کرد، ما نخواهيم گذاشت با فروش تراکم و هوا سرمايه آيندگان را به باد بدهند».

چند كلمهبامنتخبانشورا

عارف خطاب به منتخبان شورای شهر و روستا گفت: «اوليــن و مهمترين آزمون شــوراها بهخصوص تهران، انتخاب شهردار است. ما تصور ميکرديم در کلانشهرها نتوانيم رأي بياوريم که مردم ســنگ تمام گذاشتند پس شــهردارها حواسشان باشــد. ســال 98 هم انتخابات مهمي پيشرو داريم. شوراها به خاطر داشته باشند که عملکردشــان تأثيرگذار اســت ».او تأکيد کرد : «اميدوارم اعضاي شــوراي کلانشــهرها براي خودشــان رسالت فردي و حزبي قائل باشند، چون رويکرد ما جبههاي بود. همه قبول دارند پيروزي آنها به دليل حضور در ليســت بــود، طبيعتا خيلي جاها بايد از نظــر فردي بگذريد و از تصميمي که با آن موافق نيستيد، دفاع کنيد. اين رويکرد جبههاي و خرد جمعي است. ما اين انتظار را از اعضاي شــورا داريم اگر چه يکدســتي و صميميت در اعضاي شــورا نيز اين نويــد را ميدهد».عارف بــا تأکيد بر اينکه منتخبان شوراي شهر بايد گام اول را با انتخاب شهرداري که بتواند به مطالبات مردم برسد درست بردارند، گفت: «در شهر تهران مســائل متعددي داريم، کار سنگيني بر دوش شهردار و شوراي شهر است ولي مطمئن هستيم با پشتوانه مردم و خدا ميتوانيم گام بعد را بهتر برداريم.»

دبير شوراي امنيت ملي اقدام كند

سومين کنگره حزب نداي ايرانيان در حالي پايان يافت که صادق خرازي مؤسس اين حزب نکاتي را درباره رفع حصر يادآور شــده و به ايلنا گفت: «بايد يک بحث جدي در ايــن مورد صورت بگيرد. رفع اين جريان نيازمند تدبير اســت و ســران ســه قوه بايد با هم گام بردارند و دبير شوراي امنيت ملي بايد اقدام کند. انتظار اصلاحطلبان و کنشگرهاي سياسي اين است که يک گام درست برداشته شود و نبايد همينطور رها شود». او تأکيد کرد: «ميدانم وزير بهداشت و يک تيم ويژه از سوي رئيسجمهور مأمور رسيدگي به وضعيت بيماري آقاي کروبي است. اميدوارم مشکلي نباشد و هرچه زودتر اين مشکل رفع شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.