الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست -

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

انجام عمل بيهوشــي با رنگ و تينر در بيمارستان ميلاد!

مدتي است در طبقه ششــم بیمارستان میلاد امور بازسازي و نقاشــي در جریان است. از طرفي نیز همزمان با این بازسازي، پذیرش بیمار انجام ميگیرد! این بخش مربوط به جراحي زنان اســت و بوي تینر و رنگ آزاردهندهترین شــرایط را براي بیماران بخش به وجود آورده اســت. اگر این سوءمدیریت نیست، لطفا یک نام دیگــر روي آن بگذارید البته بگذریم که بیمار ما براي جراحي صفرا به این بیمارستان رفت؛ ولي به جاي صفرا روده وي را ســوراخ کردند!! اسناد آن هم موجود است.

اکبر صدیقي همین که وزارت بهداشــت اداره بیمه را از وزارت تعاون گرفــت، در بخشنامــهاي میلیونهــا نفر از بیمهشدگان سلامت را از مراجعه به بخش خصوصي محروم کــرد؛ درحاليکه بخش دولتي هماکنون، هم توان پاســخگویي ندارد و هم قادر به درمان مراجعان نیســت و در عمل دفترچه ما بیمهشــدگان بيفایده خواهد شــد. این در حالي اســت که دولــت، قبل از انتخابــات بیمهکردن افراد بدون دفترچه )طرح بیمه سلامت( را از افتخارات خود ميدانست.

حیدري چرا آقاي قالیباف کارمندان سازمان زیباسازي شهر تهران را رســمي ميکند؛ درصورتيکه پرسنل آنجا از جوابدادن بــه ارباب رجوع هم امتناع ميکنند. بنده بعــد از تماسهاي مکرر که موفق بــه پیگیري کارم نشــدم، روز یکشــنبه به دفتر معاونت برنامهریزي و توسعه سازمان زیباســازي شهر تهران مراجعه کردم تــا به صورت حضــوري کار خویــش را پیگیري کنم کــه خانمي به نــام... چنان برخورد بدي داشــت که حد ندارد. آیا واقعا چنین افرادي مســتحق کارکردن هستند؛ چه برسد به رسميشدن؟

اماکــن و وزارت بهداشــت رســيدگي کننــد:

قهوهخانهاي واقــع در میدان کلانتري، ابتداي خیابان ســیرجان، کثیف، غیربهداشــتي و کارگران و مشتریان بر روي دســت و بدنشــان خالکوبي اســت. صاحب قهوهخانه و برخي مشــتریان با صداي بلند صحبت ميکنند و بددهان هســتند. به دلیل اینکه مســجد و رستوران هم همجوار این واحد صنفي هستند، باعث مشکلات فراواني شده است. از اماکن، نیروي انتظامي و کلانتري 110 شــهدا تقاضاي رسیدگي جدي به این مکان را داریم. میثم از تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.