مسئولیت ما در برابر بنیتا چه بود

Shargh - - حوادث -

سعید خراطها* :

هرروز در گوشهای شاهد قربانیشدن کودکان میشویم، پس از آتنا نوبت به بنیتا، دختر هشتماهه، رسید. کودکان بزرگترین قربانیان وضعیت نابسامان جامعه هستند و متأسفانه قوانین بهدرستی نمیتواند از آنها حمایت کند. خانوادهها نیز در این زمینه آموزشهای لازم را ندیدهاند و نسبت به فرزندانشان و خطراتی که آنها را تهدید میکند بیتوجه هستند و در نهایت کودکان قربانی وضع موجود میشوند. در موردی که اخیرا رخ داد، پدر بنیتا، دختربچه هشــتماهه، درحالیکه بارها گفته شده بود کودکانتان را در ماشین رها و از آنها بهعنوان نگهبان ماشــین استفاده نکنید، هنگام بازکردن در خانهاش نوزادش را داخل ماشین رها و اولین سهلانگاری را نسبت به کودک اعمال کرد. ســپس با توجه به اعلام خبر گمشدن این کودک، مأموران پلیس زمانی کودک را پیدا کردند که جانش را از دست داده بود. در برخی از موارد زمانی که کودکی گم میشود، پلیس نیز نتوانسته کودک را به سلامت به آغوش خانواده بازگرداند، در حقیقت این ضعف کار را نشان میدهد. بهطورکلی کودکان همیشه نادیده گرفته شدهاند، حتی زمان انتخابات کاندیداهای ریاستجمهوری کودکان را بهشمار نیاوردند و در برنامههایشان نسبت به قوانین کودکان بیتوجه بودند، به دلیل اینکه آنها نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و به کاندیدایی رأی بدهند. در چنین مواردی مسائل باید ریشهای مورد بررسی قرار بگیرند نهاینکه جامعه انگشتش را بهسوی سارقان خودرویی بگیرد که بنیتا در آن قرار داشــت. ســارقان خود قربانیان وضعیت موجود جامعه هستند. آنها نیز قصد کشتن این کودک هشــتماهه را نداشتند و خودرو را در محلهای نسبتا شلوغ رها کردند تا کودک به آغوش خانواده بازگردد باید این سؤال را پرسید که چرا پلیس نتوانسته کودک را پیدا کند و سهم هرکدام از کسانی که بهنوعی بنیتا به آنها ربط داشته، در این حادثه چقدر بوده است. در کشورهای پیشرفته از طریق رسانهها و فرهنگسازیای که انجام میگیرد، به والدین میآموزند که چطور از فرزندانشــان مراقبت کنند. در کشورهایی که قانون حمایت از حقوق کودک بســیار محکم اســت به والدین متذکر میشوند که چطور باید از فرزندانشــان مراقبت کنند و اگر کوتاهی صورت بگیرد، چه مســئولیت قانونیای خواهند داشــت، حتی اگر پدر و مادر در مراقبت از کودک ســهلانگاری کنند تحت تعقیب قرار میگیرند. همچنین اینکه سایر شهروندان در برابر کودک چه مسئولیتی دارند. ایکاش از تلویزیونهایی که در سطح شهر قرار دارد، برای نشاندادن عکس این کودک استفاده میشد و مشخصات ماشین پدر بنیتا به مردم اعلام میشــد تا مردم نســبت به اطرافشان حساس شــوند و درواقع یک بسیج عمومی اتفاق میافتاد تا این کودک ســالم پیدا میشد. سخن کلی این است که باید دید مسئولیت اجتماعی هرکدام از نهادها و اشــخاص در این حادثه چیست. اینکه حادثهای تلخ اتفاق بیفتد و فقط دو مجرم را در معرض دید عموم قرار دهیم تا افکار عمومی آرام شــود، از ما ســلب مســئولیت نخواهد کرد، چراکه مجرم نامش را همراه خود دارد. علاوه بر مهار مجرم باید مهارتهای اجتماعی برای مراقبت از کودکان نیز به مردم و نهادها آموزش داده شود.

*جامعهشناس و آسیبشناس اجتماعی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.