گلاب آدينه در نقش سیاه

روزهاي آخر تمرين نمايش «شيرهاي خانباباسلطنه»

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

بازیگران نمایش «شیرهاي خانباباسلطنه»، بــه نویســندگي و کارگردانــي افشــین هاشــمي در حال کاملشــدن هســتند و این نمایــش روزهاي آخر تمرینهایــش را ســپري ميکند که با حضور افشــین هاشمي و گلاب آدینه در تماشاخانه شهرزاد به صحنه برود. وحید نفر، علیرضــا ناصحی و محمدرضا آزادفر در تازهترین نمایش افشــین هاشمی، در نقش سه والی کمربسته به خدمت خانبابای قاجار بازی میکنند.

همچنیــن پیش از ایــن فاطمه حیدریفر، مســیح کاظمی و الناز ســلیمانی بهعنوان سه بازیگر جدید به گروه نمایش «شیرهای خانباباسلطنه»، به کارگردانی افشین هاشمی پیوستند.

فاطمه حیدریفر، نماینده نقالی ایران در جشــنواره تئاتــر رومانی، مســیح کاظمی که بهتازگــی با نمایش «چهلگیــس» روی صحنه بــود و الناز ســلیمانی که پیش از این در گروههای موســیقی فعالیت داشته، در ســومین حضور حرفهایِ خود، به نمایش «شــیرهای خانباباسلطنه»، به کارگردانی افشین هاشمی پیوستند. این ســه، در نقشهــای پیر، بزرگ و خُــرد، یک صحنه تعزیه را اجرا میکنند.

گلاب آدینــه و مونا فرجــاد دیگر بازیگــران این اثر هســتند و نرمین نظمی، طراح لباس و احمد ســاکت، طراح صحنه، نیز در این نمایش حضور دارند.

گلاب آدینه در نمایش «شــیرهای خانباباسلطنه»، بــه نویســندگی و کارگردانی افشــین هاشــمی، برای اولینبــار در تجربههــای بازیگریاش، در نقش ســیاهِ نمایش ســنتی ایرانی ایفای نقش میکند. ســیاهِ او اما تختِحوضیِ صرف نیســت و ســیاه نمایشــی را بازی میکنــد که گونههــای مختلف نمایــش ایرانی؛ مانند تعزیه، بازیهای زنانه و... را نیز در خود دارد.

«شیرهایخانباباســلطنه» اولین تجربــه آدینه در نمایشهای ســنتی ایــران نیســت؛ او دو دهه پیشتر )دهه 7۰( نمایشنامه «ســلطان مار» بهرام بیضایی را به صحنه بــرد که در مقام کارگردان، از بازیگر زن برای نقش سیاه استفاده کرده بود، اما این اولین تجربه بازی او در نقش ســیاه اســت. همچنین شهرام مسعودی و محمدرضا مالکی هم نقشهــای یقهچاک و قدارهبند را که یکی نوچه اســت و دیگــری گندهلات، در نمایش «شیرهای خانباباسلطنه» ایفا میکنند.

افشــین هاشمی، نویســنده و کارگردان این نمایش، ایــده نــگارش ایــن نمایشنامــه را از ساختهشــدن اولین باغوحش ایــران در منطقه دوشــانتپه )میدان شــهدای فعلی( ازسوي ناصرالدینشــاه گرفته؛ باغی که ســردرش با نقاشــیهای مختلف از اشــکال شیر، ببــر، پلنگ و مناظری از شــکارهای عصر ناصری تزئین شــده بود و روزهای تعطیل، بهویژه سیزدهبهدرها جزء تفریحگاههای تهراننشینها به حساب میآمد و جز در مواردی که شاه حضور داشت، بقیه اوقات مردم عادی میتوانستند در آن رفتوآمد کنند.

دربــاره چگونگــی نگارش ایــن نمایشنامــه عینا از تاریــخ نقل شــده: ناصرالدینشــاه تصمیــم گرفت باغوحش بسازد و شــخصا به تربیت و نگهداریِ انواع و اقسام حیوانات وحشی بپردازد؛ پس اولین باغوحش ایران یا «مجمعالوحوش» در منطقه دوشانتپه )میدان شــهدای فعلی( بنا نهاده شــد؛ باغی که ســردرش با نقاشیهای مختلف از اشکال شیر، ببر، پلنگ و مناظری از شــکارهای عصر ناصری تزیین شده بود و در آن یک میمون، چهار شیر نر و ماده از کوههای شیراز، سه ببر از مازندران و یک یوز و سه پلنگ از جاجرود و پنج خرس از دماوند نگهداری میشــد. این مکان روزهای تعطیل بهویژه سیزدهبهدرها جزو تفریحگاههای تهراننشینها به حســاب میآمد و جــز در مواردی که شــاه حضور داشــت، بقیه اوقات مردم عادی بهراحتی میتوانستند در آن رفتوآمد کنند.

در نخســتین روزهای ماه محرم سال ۱2٥7 هـ.ش، یکی از شــیرهای باغوحش بچهای زایید و چون شــاه در شــهر گرفتار برگزاری عــزاداری در تکیه دولت بود، نتوانســت از زائو دیدن کند. پس به دوشانتپه تلگراف زد: حال شــیر خوب اســت؟ متصدی تلگــراف جواب داد: بهحمدالله حال حیوانها خوب اســت. وقتی این تلگراف به حضور خانباباشاه رسید برآشفت و متصدی تلگــراف را به دشــنام و ملامت گرفت و فریاد کشــید: شیر حیوان نیســت! حیوان کسی است که او را حیوان خطاب میکند!

نمایشنامه «شــیرهای خانباباســلطنه» در ســال ۱۳۹۱ نگاشــته شده و انتشارات مروارید منتشرش کرده است. چهار ســال از بهصحنهرفتن آخرین نمایشنامه افشین هاشــمی میگذرد. او پیش از نمایشنامههای خودش، «عشقِ من: حامد بهداد» و «پرواز به تاریکی» و... را کارگردانی کــرده و در تئاترهایی همچون «افرا» )بهــرام بیضایی( و «شــکار روباه» (علــی رفیعی( به ایفای نقش پرداخته است.

«شــیرهای خانباباســلطنه» یک نمایشِ شادیآورِ موسیقایی )کمدیموزیکال( است که مرداد و شهریور در پردیــس شــهرزاد، واقع در خیابان نوفللوشــاتو به صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.