فرحبخش از خانه پدری حمايت کرد

اکران «پاتو تو کفش من نکن» با درجهبندی 12+

Shargh - - هنر -

کیانا آذر:

فیلم «پاتو تو کفش من نکن»، به کارگردانی محمدحسین فرحبخش، به نویسندگی زهرا پیرهادی و تهیهکنندگــی عبدالله علیخانی که هفته گذشــته اکران آن شــروع شــده، با درجهبندی ۱2+ توانست نظر شــورای پروانه نمایش را برای اکران جلب کند. البته پیش از این عنوان شده بود که فیلم درجهبندی ۱۸+ را دریافت کرده که محمدحســین فرحبخش در گفتوگو با «شرق» این نکته را تصحیح کرد.

او دراینبــاره به «شــرق» گفــت: «واقعیت این اســت که از نظــر من این فیلم را بچه زیر پنج ســال هــم میتواند ببیند، امــا درنهایت با ایــن عنوان که «برای کــودکان زیــر ۱2 ســال توصیه نمیشــود و نهاینکه ممنوع است» توانســت اکران شود. هرچند که من میدانم ریشه این بحث به کجاها برمیگردد! بااینحال خوشــحالم که از همان ابتــدا مردم از آن اســتقبال کردهاند. البتــه پیش از این هــم برخی از فیلمها همچون «مصائب شــیرین»، بــه کارگردانی علیرضا داوودنــژاد با درجهبندی ۱۸+ در ســینماها اکران شده بود».

کارگــردان فیلم «آبنبات چوبــی» درباره تفاوت درجهبندی ۱2+ با ۱۸+ به «شرق» گفت: «اگر تفاوت این مورد را فهمیدید، بــه من هم بگویید! من خودم نمیدانم اینها چه فرقی دارند».

ایــن تهیهکننده ســینما در برابر این پرســش که «برخیهــا معترض هســتند کــه چــرا فیلمی مثل خانــه پــدری نمیتوانــد اکــران شــود، درحالیکه فیلمهای فرحبخش همیشــه شــرایط اکرانشــدن را دارنــد» چنین پاســخ داد: «اول اینکــه مگر فیلم «پاتــو تو کفش من نکن» چه اشــکالی دارد که نباید پخش شــود؟ معنیاش این است که هر فیلمی که فرحبخش میسازد، نباید پخش شود؟! من میدانم کــه متحجریــن با این نوع ســینما مخالف هســتند. متأســفانه باید بگویم که همواره چوب لای چرخ ما گذاشــتهاند، اما ما تنها بخش خصوصی مستمری از ابتدای انقلاب هستیم که همواره و بهطور مستمر کار میکنیم، اما نه وامی به ما تعلق گرفته و نه حمایتی از ما شده. منتها این بخش خصوصی همواره به خدا توکل کرده است». او ادامه داد : «فیلم «خانه پدری» از نظر من ارزنده اســت. منتهــا متحجرین جلو آن را میگیرند. یادم میآید زمان صدارت آقای شــمقدری به ما فیلم را نشــان دادند و نظر ما را جویا شدند که گفتم فیلم خوبی اســت و باید مجسمه سازنده آن را طلا گرفت و جلوی ســردر وزارت ارشــاد نصب کرد. این فیلــم یک واقعیت تلخ ایــن فرهنگ مملکت را به تصویر کشــیده که باید از آن حمایــت کرد. منتها برخی از مسئولان ما لیاقت ندارند که تشخیص دهند فیلمی مثل «خانه پدری» فیلم خوبی اســت که باید ساخته و اکران شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.