حضور 3 کارگردان در ونیز

توجه قديميترين جشنواره دنيا به سينماي ايران

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

دو فیلم ایرانــي «بدون تاریخ بدون امضا»، بــه کارگرداني «وحیــد جلیلوند» و «ناپدیدشــدن»، ساخته «علي عسگري»، بهعنوان نمایندگان سینماي ایــران در «هفتادوچهارمین جشــنواره فیلــم ونیز- 2۰۱7» معرفي شدند.

در این دوره از جشــنواره هــم در بخش «افقها» رخشان بنياعتماد، فیلمســاز بزرگ ایراني، بهعنوان یکــي از اعضــاي «هیئــت داوران» حضــور دارد. بنياعتمــاد پیش از این در «هفتادویکمین جشــنواره فیلم ونیــز - 2۰۱4» جایزه بهتریــن فیلمنامه را براي فیلم «قصهها» به دست آورده بود.

دیگر داوران بخش اصلي، جیاني آملیو، کارگردان ایتالیایي، امي کانان مان، کارگــردان آمریکایي، مارک کازینز، فیلمساز، ایرلندي- اسکاتلندي، آندره دوپرات، نویسنده آرژانتیني، فین تروچ، فیلمساز بلژیکي و ربکا زلوتوسکي، فیلمساز فرانسوي، هستند.

فیلم «بدون تاریخ بــدون امضا» با فیلمنامهاي از علي زرنــگار و وحید جلیلوند، دومیــن فیلم برادران جلیلوند پس از فیلم «چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشــت» است که امیر آقایي، هدیه تهراني، سعید داخ، علیرضا استادي و نوید محمدزاده در آن بازي کردهاند.

فیلم «بــدون تاریخ، بــدون امضا» دربــاره «کاوه نریمان»، یکي از پزشــکان پزشکيقانوني است که در محل کارش با جسدي مواجه ميشود که وي را پیش از این ميشناخته اســت و حالا براي تشخیص علت مرگ او دچار مشکلاتي ميشود.

همچنین علي عســگري که پیش از این در ســال 2۰۱۳ با فیلم کوتاه «بیشــتر از دو ســاعت» و ســال گذشــته نیز با فیلم «ســکوت»، با کارگرداني مشترک فرنوش صمدي در بخش فیلمهاي کوتاه جشــنواره کن حاضر بود، امســال فیلم جدیدش را در جشنواره ونیز رونمایي ميکند.

در خلاصه داستان فیلم «ناپدیدشدن» آمده است: «در یک شب سرد زمســتاني زوجي جوان با مشکلي جدي روبهرو شدهاند و تنها چند ساعت براي حل این مشــکل زمان دارند. درحاليکه آنهــا قصد دارند این ماجرا را از خانوادههاي خود پنهان کنند، رابطهشــان نیز وارد بحران ميشود».

از دیگر فیلمهاي حاضــر در بخش افقهاي ونیز 2۰۱7 ميتــوان بــه «گونههــاي در معــرض خطر»، ساخته «ژیل بوردو»، «‪Los Versos Del Olvido‬ »، به کارگرداني علیرضا خاتمي، و... اشاره کرد.

در بخــش افقهاي جشــنواره ونیز درمجموع 2۰ فیلــم به رقابــت خواهند پرداخت و ریاســت هیئت داوران این بخش برعهــده «جیاني آملیو»، کارگردان ایتالیایي، است.هفتادوچهارمین جشنواره فیلم ونیز از تاریخ ۳۰ آگوست تا ۹ ســپتامبر )۸ تا ۱۸شهریور( در ایتالیا برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.