جدول2881 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- گلولــهای که برای اطمینان از مردن شــخصی شــلیک میکننــد- طالــع- از الفبــای انگلیســی ۲- پســتانداری با پوزه دراز و پوســت قیمتی- روستای دیدنــی پلکانــی کردســتان 3- چکاندنــی در تفنگفدراسیون جهانی بســکتبال- حلال رنگ 4- لنگه باربیزار و متنفر- ماشیننویسی ۵- بدبخت و بیچاره- وزیدن باد- بهجاآوردن 6- ساکنان محله- زبان مردم پاکستاننقش هنرپیشــه ۷- اســب چاپار- زیرپوش بیآستینزبانه آتش 8- باشــگاه- کشتهشــدن- اهلسنتبودن 9- از ارتفاعــات کرمانشــاه- مقدسبــودن- بــازی و ســرگرمی ۱۰- آهار- همســایه تبریز- چراغ نفتســوز قدیمی ۱۱- ابزار درودگری- عزیمتکننده- همســایگی ۱۲- نویســنده فرانســوی کتاب کاندید- طلب آمرزش و مغفرت بــرای مرده- صوت شــگفتی ۱3- غذایی از گوشت ران گوســاله- عرقکردن- مبتلا ۱4- آرایهای از عناصر شــیمیایی که توســط مندلیف ابداع شد- رنگ سیاه ۱۵- هشتمین ماه سریانی- وسیلهای برای برقراری ارتباط تصویری اینترنتی- حرکتی در ژیمناستیک.

عمودی:

۱- نشــانه صفت تفضیلی- جداکــردن- ثابتقدم ۲- شهری در روسیه- شهری در لرستان- تربیت صحیح 3- واضح و قابل شــنیدن- نخ بافتنی – از ساختههای سینمایی مارتین اسکورســیزی 4- دارای طعم دلپذیرقیمت- مروارید ۵- اعلام خطر- گســتردگی- نشــانه بیماری 6- دوتا الف- مکان خطرناک- عنکبوت ۷- اهل تصوف- مرد مجــرد- همگانی 8- خــرده- از عناصر چهارگانــه- کارآمدترین شــبکه حملونقــل عمومی 9- جــوان- دریاچه چشــمههای آبی ســیبری- رقیبان ۱۰- غیرحرفهای- ســهلانگاریکردن- بله انگلیســی ۱۱ – رمق پایانی- به هیچوجه- ســتودن ۱۲- موسیقی اصیــل- واحد اندازهگیری اختلاف پتانســیل الکتریکی- گلی زیبا ۱3- لگد- قومی از نژاد هندواروپایی- قســمت جلوی تریلر ۱4- شهری در آلمان- محتوا- وسیله کمک حرکتــی کودکان نوپــا ۱۵- معادل فارســی پاراگلایدرمکتوب- مادر لر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.