حکمرانی سربازان روسی در دمشق

Shargh - - روزنامه -

جا پای ســربازان روســی در سوریه چنان محکم شــده که وظیفه بازرسی خودروهایی که از حومه دمشــق وارد پایتخت میشــوند، با آنهاست. آنها در گوشــهوکنار دمشق مســتقر شدهاند و وظیفه تأمین امنیت و حفاظت از شهر را به عهده گرفتهاند. دمشــق پایتخت ســوریه مدتهاســت از درگیریهای عمده به دور بوده اســت. دوما و دیگر مناطــق پیرامونی دمشــق ســپر بلای پایتخت هســتند. هواپیماهای روسی تا همین چند روز پیش مشغول عملیات هوایــی در حومــه دمشــق بودهاند و مواضــع گروههــای مخالــف اســد را بمباران کردهاند.

عکس: الشرقالاوسط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.