آتش در جنگلهای مدیترانهای

Shargh - - روزنامه -

توریستهایی که برای آفتابگرفتن و شــنا در آبهای منطقه کــوت دازور فرانســه آمده بودند، دســتور بازگشت گرفتهانــد. آنهــا بساطشــان را جمع و ســاحل را تخلیه کردهاند. دود سیاه در پسزمینــه این عکــس بهخوبی دیده میشود. حریق جنگلهای مدیترانهای در فرانسه ادامه دارد؛ حریقی که باعث شــده بیش از ۱۲ هزار شــهروند ساکن حومه این جنگلها خانه و زندگی خود را رهــا کنند و به مناطــق امنتر بروند. بیش از ســه روز اســت که جنگلهای مدیترانهای فرانســه در حال ســوختن اســت. گروههای مســئول نتوانستهاند آتش را کنترل کنند.

عکس: آرکانزاس دموکراتگزت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.