سودوکوسخت1877

Shargh - - روزنامه -

قانونهاي حل جدول سودوکو:

1- در هر سطر و ستون باید اعداد یك تا 9 نوشته شود. بدیهي است که هيچ عددي نباید تکرار شود. 2- در هر مربع 3×3 اعداد یك تا 9 باید نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نباید تکرار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.