کابينه بدون زنگنه

Shargh - - صفحه اول -

هر یك روز که به مراسم تحلیف رئیسجمهوري دوازدهم نزدیك ميشویم، بازار پرالتهاب گمانهزنيها براي اعضاي کابینه هم داغتر ميشــود. هر ساعت خبر از آمــدن یك وزیر و ماندن دیگــري ميآید؛ این حرفوحدیثها هرچند رنگوبــوي جدي ندارد اما فضاي کابینه بعدي را به چالش ميکشد؛ در تازهترین خبر، گویا بیژن نامدارزنگنه، نامه استعفایش را تقدیم حسن روحاني کرده است. «شرق» در این فضا تلاش کرده است گمانهزنيها درباره هیئت دولت بعدي را بررسي کند.

وزیــر نفــت: حرفوحدیثهــاي غیررســمي حکایت از اســتعفاي وزیر نفت دارد. هرچند «شرق» نميتواند مســتقلا این خبر را تأیید کند، اما شنیدهها حاکي از آن است که بیژن نامدارزنگنه، استعفا داده و نميخواهــد در دولت دوازدهم بمانــد. از حدود یك ماه پیش هم اخباري غیررسمي منتشر شده بود که زنگنه تصمیمي بــراي ماندن در دولت دوازدهم ندارد؛ حالا هم خبر اســتعفایش به گوش ميرسد. این استعفا ازآنرو مهم اســت که از این تکنوکرات، بهعنوان دومین مرد دیپلماســي ایران یاد ميشــود. مردي که کمتر از یك ســال پس از توافق هستهاي، با دیپلماســي نفتي خود، توانســت ســطح تولید و صادرات نفت کشــور را به میــزان پیش از تحریمها نزدیك کند. او باقدرت توانست ایران را از فریز نفتي، مبرا کند. زنگنه قول داده بود سرانجام با مدل جدید قراردادهــاي نفتي، پاي غولهاي نفتــي را به ایران باز کنــد و پیش از پایــان دولت یازدهــم، وعدهاش را عملــي کرد. توتــال وارد میدانهــاي گازي پارس جنوبي شده و حالا سرمایهگذاران سطح یك جهاني به ایران ميآیند. این غول نفتي پس 12 ســالي که از ایران رفته بود، به کشور بازگشته است. 27 مذاکره با شرکتهاي مهم انرژي جهان، امروز در حال پیگیري اســت و 15 قرار تا پایان سال قطعي ميشود. افتتاح شــش فاز از پارس جنوبي نمونه بــارز خودکفایي و اقتصــاد مقاومتــي در دوره وزارت بیژن نامدارزنگنه بــوده اســت و یك جشــن ملي به حســاب ميآید. شیخالوزرا، توانســت در دعواي ایران و ترکمنستان، فضا را بهگونــهاي مدیریت کند که حتي یك روز هم گاز در شش استان شمالي قطع نشود. افشاي پرونده بابك زنجاني و جمعکردن بســاط کاسبان تحریم از دیگر نقاط روشــن کارنامه این مدیــر نفتي در دولت یازدهم اســت. اما به این وزیر تکنوکرات، ناسزاهایي هم گفته شــد؛ او را حامي خائن فرانسوي خواندند و گفتند خیانتش از شاه هم بدتر بوده است. همان نوع قراردادهاي IPC که توتال را پس از ســالها به ایران آورد، نکبتبار خوانده شد و زنگنه را تا پاي استیضاح برد. ماجراهاي کرســنت، IPC و توتال، شــاید ســه چالش مهم او در دوران وزارتش بوده است. ماجراي کرســنت هم یکي از مهمترینها بود. او به تازگي به روزنامه «ایران» گفته اســت: «اگر بخواهم حقایق را بازگو کنم، خیلی چیزها روشــن میشود. یک روزی هم شــاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بستهاند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشتهاند. کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم میکنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند».

او در پاســخ به این پرســش که «آزاردهندهترین رخدادی که موجب شد در چهار سال گذشته، گاهی لب به گله بگشــایید، چه بود؟ حتــی یک بار گفتید برخــی تکتیراندازها از لشــکر خودی مــا را زدند»، ميگوید: «فشــارهای داخلی. البتــه دلیلش را هم نمیدانم. حالا هم وضعیت نهتنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. دیگر تک تیرانداز نیستند؛ با توپ و تانک من را هدف گرفتهاند».

پربيراه نیست اگر همین فشارهاي داخلي، دلیل اســتعفاي زنگنه دانسته شــود. مردي که مهمترین دستاوردهاي اقتصادي سالهاي گذشته را در مسند وزارت داشته، حالا ميخواهد خانهنشین شود.

وزیــر جهاد کشــاورزي: محمــود حجتــي، وزیر کشــاورزي دولت یازدهم که گمانهزنيها حکایت از ماندن او در کابینه بعدي دارد.

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي: وزیر ایــن وزارتخانــه در دولت یازدهم سیدحســن قاضيزادههاشــمي بود که به نظر ميرسد در هیئت بعدي دولت هم حضور دارد.

وزیر نیرو: حمید چیتچیان که خبرهاي غیررسمي حکایت از رفتن او از کابینه دارد.

وزیــر علــوم، تحقیقــات و فناوري: اخبار جســته و گریختــه حکایــت از رفتن محمد فرهــادي از این وزارتخانه دارد. علي خاکيصدیق، از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوســي یا محمدعلي ســبحاناللهي از دانشگاه خوارزمي، ممکن است جایگزین او باشند.

وزیــر آموزشوپــرورش: فخرالدیــن احمــدي دانشآشــتیاني؛ خودش اعلام کرده بود که از دولت رفتني اســت و این وزارتخانه به ســکاندار دیگري سپرده خواهد شد.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوري اطلاعات: براســاس گمانههــاي مطرحشــده محمــود واعظــي از این وزارتخانــه خواهد رفت و جهرمي بر صندلي وزارت تکیه ميزند.

وزیر ورزش و جوانان: شــنیدهها حاکي از آن است که مسعود سلطانيفر هم در کابینه ميماند.

وزیــر امور خارجه: محمدجــواد ظریف با کمترین گمانهزني براي رفتن از کابینه، به احتمال بسیار قوي در دولت دوازدهم هم سمتش را حفظ خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.