شهردار تهران چه کسي باشد؟

Shargh - - صفحه اول - مصطفي ایزدي

این یک پرسش فراگیر است که چه کسي شهردار تهران باشــد؟ از وقتي که شــوراي شهر تهران و دیگر شــهرهاي مهم کشــور، در اختیار اصلاحطلبان قرار گرفت؛ یعني از ابتداي خرداد 96 که مشــخص شــد، شــوراي پنجــم را مردم بــه دســت اصلاحطلبان و میانهروها ســپردهاند، تاکنون اظهارنظرهاي فراواني در رسانهها مطرح شــده که در آنها به شهردار آینده ایــن شــهرها، از جمله تهــران پرداختهانــد. درواقع سیاســتمداران و روزنامهنــگاران، دیدگاههاي خود را دربــاره ویژگيهــاي یک شــهردار خــوب و موفق برشمردهاند و اعضاي شوراي پنجم را تشویق و ترغیب کردهاند که در انتخاب شهردار، خصوصا براي پایتخت کشورمان، دقت کنند. صاحب این قلم که آرزو ميکند اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، آگاهانه و عاقلانه و مدبرانه، کسي را براي اداره شهر بزرگ و مهم تهران برگزینند که موفق و سربلند باشد، دیدگاههاي خود را به جامعه عرضه ميکند. موارد زیر در انتخاب شهردار تهران اهمیت دارد:

1- شــهردار تهــران، نباید فردي تنــدرو و افراطي باشــد و در برخــورد با مردم و پرســنل شــهرداري و پیمانکاران گوناگون، رفتاری به دور از اعتدال داشــته باشد. سیاســيکاري و سیاستبازي، در شأن یک مدیر بلندپایه نیست.

2- شــهردار تهران باید ذهن برنامهریز و آیندهنگر داشته باشد. برنامهریزي و آیندهنگري در داشتن نقشه راه بروز پیدا ميکند؛ نقشه راه واقعبینانه؛ یعني دقیقا مشخص کند که رأس شش ماه و یک سال و یکونیم سال و تا آخر دوره چهارســاله که شهردار است، چه ميخواهد انجام دهد. اولویتها و دغدغههاي او مهم باشد و در دام روزمرگي و تمرکز روي فعالیتهاي آني و نزدیکبین نیفتد.

3- شــهردار تهران، باید داراي تجربــهاي از نوع موضوعاتي که در فعالیتهاي شــهرداريها تعریف ميشود، باشد و با فرهنگ شهرداريچيها تا حدودي آشــنا و مأنوس باشد. این حرف، معنياش این نیست که پیش از این حتما شهردار تهران یا یکي از شهرداران کشــور بوده باشــد. البته اگر فردي با این پیشینه پیدا شود، مناسبتر است.

4- شــهردار تهران باید قانونگرا باشد و از کارهاي هیئتــي و خارج از معیارهاي حقوقــي پرهیز کند. اگر کســي خود را نامزد پست مهم شهرداري تهران کرد، نبایــد و نميتواند بــه بهانههاي گوناگــون خود را از حوزه نفوذ و مسئولیتهاي شوراي شهر تهران خارج ببیند. تکروي و خود را مستغني از مشاورت با دیگران دانستن، سم مهلک هر مدیري است، بهویژه اینکه این مدیریت، چندبُعدي و داراي مسئولیت سنگین باشد.

5- شهردار تهران، نباید موقعیت خود را موضعي بــراي جهیدن به ریاســتجمهوري بداند. در غیر این صــورت، بهجاي کارکردن براي مردم، براي پیروزي در انتخابات تلاش ميکند و هر پروژهاي را که ســاخت و افتتاح کرد، از آن بهرهبــرداري تبلیغاتي خواهد کرد. چنین فردي خود را ملزم ميداند که هرچهبیشتر پروژه بسازد و افتتاح کند تا مردم رأي بیشتري به او بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.