سود و زیان تحریم جدید آمریکا

Shargh - - صفحه اول - نعمت احمدي . عضو هيئتعلمي دانشگاه

روز سهشــنبه هفته گذشــته - 25 ژوئــن - طــرح تحریمهاي جدیــد علیــه ایــران، روســیه و کرهشــمالي در کنگــره آمریکا به تصویب رسید و سپس مورد تأیید قریب به اتفاق اعضاي ســنا هم قــرار گرفت. اینکه تحریم سه کشــور در یک طرح گنجانده شود، نشانه عزم نمایندگان کنگره بر اجرائيشــدن طرح اســت. الف، روســیه: جو داخلي آمریکا علیه روسیه تشدید شده اســت. مردم آمریکا بر این باورند که روسیه در انتخابات 2016 دخالت داشــته است. سابقه تحریم روسیه برميگردد به ســال 2014 و الحاق شبهجزیره کریمــه در رفراندمــي که هــواداران روســیه در این منطقــه آن را پیش بردند و اوکرایــن و اتحادیه اروپا با آن مخالف بودند. اما پوتین با موجسواري تاریخي و اینکــه شــبهجزیره کریمه در ســال 1956 در زمان خروشچف در تصمیمي داخلي به جمهوري اوکراین در تقســیمات داخلي افزوده شــد، این بخش را جزء خاک اصلي روســیه دانســت. آمریکا از ســال 2014 تحریمهاي مشــترکي را با اتحادیه اروپا علیه روسیه تصویب کرد اما تحریمهاي جدید بهانه مردمپسندي در آمریــکا دارد؛ دخالت روســیه در انتخابات ســال 2016! موضوعي که باعث شد هم دموکراتها و هم جمهوريخواهان به تحریم روسیه بپیوندند.

ب، کرهشــمالي: تحریــم کرهشــمالي هم مورد علاقه مردم آمریکا به دلیل ادامه برنامه موشکي و هستهاي این کشور است.

ج، ایران: اما تحریم ایــران آن هم در یک لایحه به همراه تحریم روســیه و کرهشــمالي، جاي بحث حقوقــي جدي دارد. تحریم ایران به بهانه مقابله با آنچه تهدیدهاي جمهوري اســلامي علیه امنیت و ثبات کشــورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا، توسعه برنامه موشــک بالســتیک و نیز فعالیتهاي مرتبط با تروریســم خوانده شــده، طراحي و تصویب شده اســت. در گذشــته نیروي قدس ســپاه پاســداران به وســیله آمریکا تحریم شــد. در طرح حاضر، کل ســپاه پاســداران به بهانه «اقدامات بيثباتســاز و تروریستي در منطقه» تحریم شــده است. چند روز پیش دولت ترامپ براي مدت ســه مــاه با تکیه بر گزارشهــاي آژانس انرژي اتمــي، پایبندي ایران به اجــراي برجام را امضا و تأیید کــرد. این تضاد یعني تأیید و تأکید آمریکا بر پایبندي ایران به اجراي برجام و تصویــب طرح تحریم ســپاه پاســداران ایران به بهانههاي سهگانه بالا نشانهاي است که احتمالا در 90 روز آینده دولــت ترامپ از امضاي پایبندي ایران به اجراي برجــام خودداري خواهد کرد و شــرایط ویــژهاي بر روابط ایران و آمریــکا و وضع پیشآمده در منطقــه خاورمیانه حاکم خواهد شــد. تصویب طرح تحریم سپاه پاسداران به عنوان نیروي نظامي کشور، ميتواند پیشمقدمه خروج یکطرفه آمریکا از تعهد به اجراي برجام باشد. بعد از جنگ جهاني دوم یکي از حربههایي که دولت آمریکا نســبت به کشــورهاي مســتقل اعمال و اجــرا ميکند، تحریم اســت و به همین اعتبار قوانین تحریم آمریکا بسیار گســترده است و شــامل شــهروندان و شرکتهاي آمریکایــي هم ميشــود که ارتباط تجــاري و مالي با افراد، شــرکتها و دولتهایي کــه مورد تحریم واقع شــدهاند، دارند. علاوه بر آن قوانین مربوط به تحریم در آمریکا دامنه گستردهاي دارد که علاوه بر شهروندان و شــرکتهاي آمریکایي به شهروندان و شــرکتها و کشــورهاي ثالث هم گسترش ميیابد. به دیگر سخن، به بهانه تصویب تحریم علیه ایران، آمریکا خود را محق ميداند افراد حقیقي و حقوقي و شــرکتها و دولتهایي غیر از آمریکا را شامل این تحریم بداند تا کشــور تحریمشــده در انزواي کامل قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.