در مرگِ ناگهانی مديا کاشيگر تسلیت مرا بپذیرید

Shargh - - صفحه اول - محمود دولتآبادی

از مــرگِ ناگهانــی مدیا کاشــیگر بهشــدت متأثــر شــدم و بســیار متأســفم که در این مــدت اصلا متوجــه بیماری و بستریشــدن ایشــان نشــدم تــا ســری بزنم و احوالی بپرسم. مدیا کاشیگر آدم خوشمشربی بود، صریحاللهجه بود، بســیار رُک بود و کمتر پردهپوشی میکرد. در عین حال کارهای بســیار مهمی در حوزه ادبیات انجام دادند. یادم هســت دو کتاب از ایشــان خوانــدهام که هنوز در حافظهام مانده اســت. یکی، ترجمــه «ریختشناســی قصــه» از ولادیمیر پراپ و یکــی هم اثری که به انقلاب روســیه میپرداخت و مربوط اســت به چند روزی که انقلاب در روســیه انجام گرفت و نقش نویسندگان و روشنفکران در این انقــلاب. این دو کتاب را از او، خــوب به خاطر دارم. مدیا کاشیگر از لحاظ دانش زبان فرانسه هم کمنظیر بــود. اندکاند افرادی که چنان مســلط زبان دوم را بدانند کــه بتوانند همزمان ترجمــه کنند، و من این شانس را داشــتم که مدیا کاشیگر در موقعیتهای مختلف و در آن مراســمی که بنا بود مدال شــوالیه ادب و فرهنــگ فرانســه را به من بدهنــد، بهعنوانِ مترجــم همراهــم باشــد و او در ایــن موقعیتها چنــان فیالبداهه و با حضور ذهــن ترجمه میکرد که بینظیر بود. خاطــرهای جالب از او بهیاد آوردم. ایــن اواخر بــه او گفتــم میخواهم جایــی درباره نمایشــنامهنویسِ معروف فرانســوی اوژن یونسکو صحبــت کنــم و متنهایــی از او بخوانــم که گفت ایــن یکی را دیگر انجام نمیدهــم، برای اینکه اوژن یونســکو بسیار مشکل اســت و من هم بسیار خسته هســتم! مدیا کاشــیگر در خانــهاش محافل ادبی داشــت و من هم تا جایی که میتوانســتم میرفتم به این جلســات. جز خودِ او، من به پدر ایشان بسیار ارادت داشــتم و دارم که شــخصیت بسیار محترم و دوستداشــتنی هســتند. ایشــان از قدیم در فضای فرهنگــی بودند و من هم از همــان ایام کموبیش با ایشــان آشنا هستم و امیدوارم تسلیت من را بپذیرند. بههرحال ایــن اتفاق تلخ ناگهانــی را به پدرش، به خانواده محترم او، همسر و دخترش که شاید اکنون در غربت هم باشــد، تســلیت میگویــم و به اهالی فرهنگ نیز تسلیت میگویم. ضمن اینکه اگر ما زودتر خبردار میشدیم که کاشیگر در چنین وضعیتی است و بیمار، اعلام نمیکردیم که قرار است روز سهشنبه تولدِ هفتادوهفتسالگیام را برگزار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.