دنبال مچگیری از دولت هستند

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: معاوناول رئیسجمهور، روز گذشته در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اســتانداران و رؤســای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانهای سراسر کشور، با بیان اینکه انتخابات بزرگ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.