شجاعي جنم وزارت دارد

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: پرونده انتصاب زنــان وزیر کماکان باز اســت. هرچند تابهحال روي هیــچ نامي توافق نهایي صــورت نگرفته اســت. اســامي اما دهان بــه دهان ميچرخد، از زهرا شجاعي و معصومه ابتکار گرفته تا شهیندخت مولاوردي و الهه کولایي...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.