ميهمامنگ وييژه آ مهرتهارانسميميدتحليف

Shargh - - سیاست -

ليلا ابراهيميــان: ۱۴ مردادماه؛ شــش روز مانده تا مراســم تحليف حســن روحانی، دوازدهمين رئيسجمهوری ايران در صدويازدهمين ســالگرد فرمان مشــروطيت. سرنوشــت تحليف همه رؤســای جمهوری در ايــران با ميانه مردادماه گره خورده؛ ســالگرد انقلاب مشروطيت؛ فصل قانون و قانونگرايی؛ پيــروزی قانون بر گريز از قانون. بهجز يک رئيسجمهوري که تاريخ تحليفش ۳۱ تيرماه بود و عزلش ۲6 خردادماه؛ ابوالحســن بنیصدر. مراســم تحليف بنیصــدر، اولين رئيسجمهوری ايران بعد از پيروزی انقلاب اســلامی در ۳۱ تير ۱۳۵9 در مجلس اول شــورای اسلامی برگزار شد. ۱۰ روز بعد از انتخابات، يعنی ۱۵ بهمنماه ۱۳۵۸ مراســم تنفيذ حکم بنیصدر در شــرايطی که امام خمينی در بيمارســتان قلب تهران بســتری بود، در همان بيمارســتان انجام شــد. پس از تنفيذ رئيسجمهوری، در ۲۴ اسفند، برای نخستين دوره مجلس شــورای اسلامی رأیگيری و هفتم خرداد ۱۳۵9، مجلس تشکيل شد؛ پس از آن در ۳۱ تيــر ۱۳۵9، بنیصدر به مجلس رفت و ســوگند يــاد کرد. دوره اول رياســتجمهوری، رکورددار فاصله بين انتخابات و تحليف اســت. او در اين مراســم سخنی نگفت جز متن سوگند. بعد از آن نه مراسم تحليف در تيرماه برگزار شد و نه فاصله تحليف و تنفيذ بيش از يک روز بود. سرنوشت همه ۱۱ تحليف به مردادماه گره میخورد، در روز صدور فرمان مشروطيت يا چند روز قبل و بعد از آن؛ حالا حســن روحانی در انتظار برگزاری مراسم تحليف خود در مجلس دهم شــورای اسلامی است برای شروع دولت ۲۴ميليونی خود و وعدهای که به اين افراد داده اســت. او وعده تعامل با دنيا داده و حالا ليستی از ميهمانهای بلندپايه خارجی در انتظار شرکت در مراسم تحليفش هستند.

از تابستان تا تابستان

اگر در مرداد ســال ۱۳9۲ «جک اســتراو»، وزير خارجه اســبق انگلستان پرحاشــيهترين فرد دعوتشــده به مراسم تحليف حســن روحانی بود - که سرانجام در مراسم حاضر نشد-، امروز يکی از مهمترين ميهمانهای مراسم تحليف، فدريکا موگرينی اســت، دومين مسئول زن سياست خارجي اتحاديه اروپا بعد از کاترين اشــتون. قرار است مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، ۱۴ مردادماه )پنجم آگوســت( بهعنوان رئيس کميسيون مشترک برجام برای شــرکت در مراســم تحليف رئيسجمهور به ايران ســفر کند. او در اين سفر ديدارهــای دوجانبهای با مقامات ايران برای بررســی وضعيت اجرای توافق هســتهای و بحث و رايزنی درباره مســائل دوجانبــه و موضوعات منطقهای خواهد داشــت. موگرينی بارها با محمدجواد ظريــف، وزير امور خارجه ايران بر ســر پرونده هستهای و برجام گفتوگو کرده است. حضور مسئول سياست خارجی اروپا در مراســم تحليف روحانی نشانهای است از همراهی اتحاديه اروپا با دولت روحانی در مقابل بدعهديها و عهدشــکنیهای دونالد ترامپ رئيسجمهوری آمريکا.

سایه پرونده هستهای بر سر2مراسم تحليف

تيرماه ســال ۱۳9۲ بود که عباس عراقچی اعــلام کرد وزارت امور خارجه از ســفر جک استراو به ايران استقبال میکنند. اين اولين بار بود که نمايندگان بلندپايه کشــورهای خارجی در مراسم تحليف رئيسجمهوری ايران شرکت میکردند؛ قبل از آن چنين دعوتی از مقامات کشورهای خارجی برای شرکت در مراســم شــروع به کار رئيسجمهور ايران نشــده بود. اما در همان زمان صدای ديگری هم از بهارســتان به گوش میرسيد. در ايام بستهبودن دروازه سفارت بريتانيا در خيابان فردوســی، روحالله حسينيان، عضو شاخص جبهه پايداری و نماينده بازمانده از مجلس دهم میخواست با گوجه و تخممرغ از استراو استقبال کند؛ اگرچه او به خواست خود نرسيد. استراو، نماينده مجلس عوام بريتانيا و از مســئولان گروه دوســتی پارلمانی بريتانيا و ايران برای آمدن به ايران ابــراز تمايل کرده بود؛ او اميدوار به بهبود روابط ايران و بريتانيا بود و آماده همکاری اين کشــور بر سر پرونده اتمی و روابط خارجی بريتانيا و ايران. استراو سال 9۲، از طريق ســفارت عمان )حافظ منافع ايران در بريتانيا( برای رئيسجمهور منتخب ايران پيام تبريک فرســتاده بود. دو ســال بود که رابطه ايران و انگلستان از مســير عادی خارج شده بود. پاييز سال ۱۳9۰ و در جريان حمله به ســفارت بريتانيا و اقامتگاه کارکنان آن در تهران، بريتانيا با فراخوانی همه کارکنــان خود از تهران، فعاليتهای خود در ايــران را به حالت تعليق درآورد و دســتور به اخراج ديپلماتهای ايران از لندن داد. ايران اندکی پيش از اين به دنبال تحريم بانک مرکزی اين کشــور از سوی بريتانيا، طی طرحی در مجلس، روابط دو کشــور را به سطح کاردار کاهش داده بود. با زمزمه آمدن، نيامدن اســتراو به ايران، عدهای اميدوار به همراهی انگلســتان بر سر پرونده هســتهای ايران بودند. اما آمدن اســتراو به ايران پيام خوبــی برای مخالفان روحانی نداشــت. همان زمان سيدحسين نقویحسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس ايران، گفته بود آقای اســتراو بايــد برای عذرخواهی به ايران بيايد. اما علی مطهری معتقد بود: «اگر بنا بر عذرخواهی جک اســتراو از ملت ايران باشد، اشــغالگران سفارت انگليس هم بايد عذرخواهی کنند.» جك استراو نتوانست در مردادماه سال 9۲ به ايران سفر کند، تاريخ سفرش ۱7 آذرماه بود که به دعوت گروه دوستي پارلماني ايران- انگليس وارد تهران شد، بدون اينکه کســي به سوي او گوجه يا تخممرغ پرتاب کند. اين ششمين سفر استراو به ايران بود؛ قبل از آن در مهرماه سال ۱۳۸۲، زمانی که حسن روحانی رئيس هيئت مذاکرهکننده هستهای ايران بود، به عنوان وزير امور خارجه وقت انگليس به همراه وزيران خارجه فرانســه و آلمان به تهران آمده بود. او بعد از بازگشت به لندن در روزنامه اينديپندنت نوشت : «اکنون میتوان نسيم تغيير در ايران را احساس کرد»؛ او نسبت به تبعات عدم دستيابی به توافق نهايی با ايران هشدار داده بود. وزارت امور خارجه ايران براي نخستين مراسم تحليف روحاني دعوت عام داده بود؛ عباس عراقچی، ســخنگوی وزارت امور خارجه ايران اول مرداد گفته بود : «معمولا کشورهای همسايه و کشورهای ديگری که دوســتی نزديک دارند در اين مراسم شرکت میکنند، اما ما دعوت عام انجام داديم. دعوتنامه ما شامل همه کشورها میشود، البته غير از آمريکا و همچنين رژيم صهيونيســتی که اصولا آن را بهعنوان يک کشور قبول نداريم».عراقچی گفت تمرکز ايران در دعوت از کشورها برای شرکت در مراسم تحليف، دعوت از کشورهای منطقه اســت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ايران «استقبال بســيار خوبی در حد استانداردهای يک مراســم تحليف از اين دعوت صورت گرفته است». آخرين جمعبندی وزارت امور خارجه اين بود ۱۰ رئيسجمهور، دو نخستوزير، هفت رئيس مجلس، هفت معاون رئيسجمهور، سه معاون نخســتوزير و بيش از ۱۰ وزير خارجه و همچنين بيش از ۱۰ مقام در ســطح ساير وزيران در اين مراسم حضور داشتند. ميهمانان ويژه مراسم تحليف حسن روحانی در ۱۳ مردادماه ۱۳9۲، ماهاتير محمد، نخستوزير پيشين مالزی، يان کوبيش، معاون دبيرکل ســازمان ملل و خاوير سولانا مسئول سابق سياست خارجی اتحاديه اروپا بودند و حالا فدريکا موگرينی مســئول فعلی سياســت خارجــی اتحاديه اروپا، راه تعامل با ايران را برگزيده اســت. بهغيراز موگرينی، نماينده «شی جی پينگ » رئيسجمهور چين، يکی از کشورهای ‪+۵ ۱‬ در مراسم تحليف رياستجمهوری ايران شرکت میکند.

موگریني كيست؟

روز شــنبه هشتم شهريور ‪(۳۰ ۱۳9۳‬ آگوســت ۲۰۱۴( با رأی رهبران اروپا برای دورهای پنجســاله )از ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴( به عنوان مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا جانشين کاترين اشتون شــد. بعد از آن روند پرونده هستهاي به مسير ديگري افتاد؛ مســيري چون توافق هستهاي برجام و بعد از آن پيگيري پايبندي کشــورها بهخصوص ايران و آمريکا به متن توافــق برجام. او بعد از رويکارآمــدن دونالد ترامپ بيشــتر از گذشــته، به حراســت از برجام همت مــيورزد و بارها در مقابل اظهــارات تند ترامپ، گفته اســت برجام توافقي بينالمللي است و آمريکا بهتنهايي نميتواند درباره آن تصميم بگيرد. او بارها بــا محمدجواد ظريف در ايران وخارج از ايران ديــدار کرده و درباره وضعيت توافق برجام گفتوگو کرده است.

بازتاب مراسم و انتظار برای بازتاب

چند روز قبل از نخستين مراسم تحليف حسن روحانی، والاستريت ژورنال آن مراســم را برای ارائه شاخه زيتون به جهان و نمايش روابط خوب ايران با کشورهای مختلف تعبير کرد و «جی کارنی» سخنگوی وقت کاخ سفيد گفت: «مراسم تحليف حســن روحانی بهعنوان رئيسجمهوری ايران اين مجال را برای اين کشور ايجاد میکند تا در سريعترين زمان ممکن نگرانیهای جامعه جهانی درباره برنامه هســتهای خــود را برطرف کنــد. چنانچه دولت جديد ايران در مســير رفع نگرانیهای بينالمللی جدی باشــد، آمريکا نيز از تعامل استقبال خواهد کرد». حالا چهار سال از آن زمان میگذرد و روحانی در انتظار مراســم تحليفي ديگر است؛ پرونده هستهای ايران با توافق برجام گرهگشايی شد؛ سفارت بريتانيا در ايران باز شد؛ روابط ايران و انگلستان و همه کشورهای جهان جز اســرائيل به مســير تعادل بازگشــت ولی همچنان ســايه پرونده هســتهای در ايران به روی مراسم تحليف روحانی گسترده است؛ روزی برای خروج از تحريم و روز ديگر برای ادامه مسير برجام و نظارت بر بدعهدی ايران با تصويب تحريمهای جديد عليه ايران در سنا و کنگره. اما هنوز هم خيلی از کشورهای منطقه و جهان برای روز تحليف حسن روحانی نماينده میفرستند: از رئيسجمهوری تا نخستوزير و نماينده اين کشورها.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.