دومين برخورد سپاه و ناوهاي آمريكا در خليج فارس

Shargh - - سیاست -

روابــط عمومی ناوتيپ ذوالفقــار منطقه چهارم نيــروی دريايی ســپاه از تکــرار اقــدام تحريکآميز و غيرحرفــهای آمريکايیهــا در يک هفته گذشــته در خليج فــارس خبــر داد. اين روابــط عمومی در اطلاعيهای اعلام کرد: «با گذشــت چند روز از اقدام تحريکآميز يــک رزمناو آمريکايی در شــمال خليج فارس که بــا شــليک دو گلوله هوايی برابر شــناور گشتی نيروی دريايی سپاه صورت پذيرفت، شناورهای آمريکايی اينبار در منطقه ميانی خليج فارس اقدام مشابهی را مرتکب شدند».

به گزارش ايسنا اين اطلاعيه میافزايد: «در ساعت چهار بعدازظهر جمعه )ششم مرداد( ناو هواپيمابر «نيميتز» و رزمنــاو همراهش درحالیکه تحت رصد و رهگيری ناوچههای موشکانداز «ناوتيپ ذوالفقار منطقــه چهارم نيروی دريايی ســپاه» قرار داشــتند، در محدوده نفتی- گازی «رســالت» اقــدام به پرواز «بالگرد» و نزديکشدن به شناورهای سپاه کردند».

در اين اطلاعيه با اشاره به هوشمندی و هوشياری رزمندگان نيروی دريايی ســپاه تصريح شــده اســت: «آمريکايیها با حرکتــی تحريکآميز و غيرحرفهای، با اخطار به شــناورهای ناوتيپ ذوالفقار مبادرت به پرتاب منور ورزيدند که رزمندگان اســلام بدون اعتنا به رفتار نامتعارف و غيرمعمول شناورهای آمريکايی، مأموريــت خــود را در منطقــه دنبال کردنــد که ناو هواپيمابر و رزمناو همراه منطقه را ترک کردند».

معاون سياسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نيز در واکنش به اقدامــات تحريکآميز آمريکا در خليج فارس گفت: «اين رفتارها میتواند تبعات ســنگينی برای آمريکايیها داشته باشد».

سردار رسول ســنايیراد در گفتوگو با خبرگزاری تسنيم با اشاره به اقدامات غيرحرفهای نيروی دريايی آمريکا در خليــج فارس، عنوان کــرد: «اين موضوع میتواند چند لايه داشــته باشــد زيرا قبل از اين هم آمريکايیها بهدنبــال بازکردن کانال ارتباطی با ايران بــرای جلوگيــری از درگيریهــای احتمالــی در اين منطقه بودند».

او گفــت: «میتوان احتمــال داد که ايــن اقدام آمريکايیها نوعی اقدام خودســرانه فردی باشد و نه اقداماتی در سطح بالا و هماهنگشده؛ احتمال ديگر آن اســت که آمريکايیها بهدنبال تستزدن رفتار ما از طريق اجرای مانور قدرت باشــند کــه بايد به آنها اخطار داد که بــه اينگونه رفتارهــای تحريککننده و غيرحرفــهای پايــان دهند چراکه تمام مســئوليت اقداماتی از اين دست بر عهده آمريکايیهاست».

معاون سياسی سپاه با اشاره به رفتار غيرحرفهای آمريکايیها و رفتار خويشــتندارانه نيــروی دريايی ســپاه در رويارويی با شــناورهای آمريــکا در خليج فــارس، عنوان کــرد: «اين اقــدام آمريکايیها نوعی رفتار غيرحرفهای است که آنها بدون ملاحظه شرايط منطقــهای کــه در آن هســتند، انجــام میدهند که میتواند تبعات ســنگينی برای آنها و منطقه داشته باشد. رفتار حرفهای و خويشتندارانه نيروهای ايرانی نبايد باعث بهوجودآمدن باور غلط در آمريکايیها و هرگونه تلقی غلط شــود و اين يک نوع رفتار منطقی در قبال رفتارهای غيرمســئولانه آمريکايیها از سوی نيروهای ايرانی است».

ايــن دومين بار در يک هفته گذشــته اســت که رزمنــاو آمريکايــی به ســمت قايق ايرانی، شــليک هشدار انجام میدهد. به گزارش سپاهنيوز، سهشنبه ســوم مــرداد روابطعمومــي منطقه ســوم نيروي دريايي ســپاه از خنثيســازي حرکــت تحريکآميز يک رزمناو آمريکايي برابر شــناور گشتي اين نيرو در خليــج فارس خبر داده بود. در پي انتشــار خبري از ســوی برخي رســانههاي بيگانه مبني بر «شــليک هشــدار ناو آمريکايي به سمت قايق ايراني در خليج فــارس» روابطعمومي منطقه ســوم نيروي دريايي ســپاه در اطلاعيــهاي اعلام کرد: «صبــح امروز يک رزمناو آمريکايي در شــمال خليج فارس به ســمت يک شناور گشــتي نيروي دريايي سپاه که در آبهاي بينالمللي در حال گشــتزني بود، حرکت کرد و به قصد تحريک و ايجاد هراس مبادرت به شــليک دو گلوله هوايي کرد». اين اطلاعيه افزوده است: «شناور نيروي دريايي سپاه بدون اعتنا به رفتار غيرحرفهاي و تحريکآميــز آنها به مأموريت خود ادامه داد و پس از مدت کوتاهي شناور آمريکايي منطقه را ترک کرد». همچنين روز گذشته در جلسه فوقالعاده کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، کليات طرح مقابله با اقدامات تروريســتی و ماجراجويانه آمريکا در منطقه تصويب شد.

شهريور سال گذشــته نيز چهار فروند قايق تندرو نيروی دريايی سپاه پاســداران در حوالی تنگه هرمز به نــاو آمريکايــی يــواساس نيتــز ‪USS Nitze(‬ ) نزديک شــده بودند که مقامات ايرانــی اين اقدام را در چارچوب نظارتهــای معمول واحدهای دريايی ايــران بر تردد شــناورهای بيگانــه در خليج فارس دانستند. اين اقدام باعث شــده بود ناو آمريکايی به سمت آنها شــليک اخطار کند و ســخنگوی وزارت خارجــه آمريــکا، آن را «پرخطــر و غيرحرفــهای» توصيف کند. بعد از اين اتفاق وزارت دفاع آمريکا باز هم اعلام کرد که يک قايق تندرو ســپاه به دو شناور گشــتی آمريکا و يک کشــتی کويتی در خليج فارس نزديک شده و ازهمينرو شناور «يواساس اسکوال» با اســتفاده از مسلســل کاليبر ۵۰، سه بار، تير اخطار شليک کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.