آزادی 3 نفر از مديران كانالهای تلگرامی

Shargh - - سیاست -

ايلنــا: وکيــل مديــران کانالهــای تلگرامــی اصلاحطلب از صدور قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی برای متهمان اين پرونده خبر داد و گفت: «سه نفر از اين افراد با توديع وثيقه از زندان آزاد شدند».

علی مجتهدزاده، درباره آخرين وضعيت رسيدگی به پرونده مديــران کانالهای تلگرامی اصلاحطلب، عنوان کرد: «بــا تصميم دادگاه برای هر شــش نفر از ادمينهــای کانالهای تلگرامی قــرار وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی صادر شــد که آقايان باقری، نقدی و جمشــيدی با توديع وثيقه آزاد شــدند. نيما کشوری هم امروز )يکشنبه( با توديع وثيقه آزاد میشود».

او گفت: «آقای سبحان جعفری تا حالا نتوانسته وثيقه مورد نظــر را تأمين کند و انشــاالله بتواند اين ميزان وثيقه را توديع کند و آزاد شــود يا اينکه با نظر دادگاه تخفيف داده شــود که اين فرد هم آزاد شود. از متهم ديگر اين پرونده خبری ندارم. البته، اين قدم مثبتی است که در رسيدگی اين پرونده صورت گرفته اســت. انشــاالله ادامه پرونده هم به همين منوال و عادلانه پيش برود». قرار اســت در روزهای ‪۲۳ ۲۲،‬ و ۲۴ مردادماه به پرونــده اتهامی مديران کانالهای تلگرامی اصلاحطلب در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی رســيدگی شود. اسفند سال گذشته بود که تعدادی از مديران کانالهای تلگرامی اصلاحطلب دستگير شدند. اين دستگيری باعث شد رئيسجمهــوری در آخرين جلســه هيئت دولت در سال 9۵ به اين بازداشتها واکنش نشان دهد.

همچنين، حســن روحانی در اولين جلسه هيئت دولت بعد از نوروز 96 از وزير کشــور خواســت پيرو دســتور قبلی، گزارش اقدامهای انجامشده در تأمين امنيت کامل برای انتخابات ســالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنيتی و بازداشــت مشــکوک تعدادی از فعالان رسانهای در آستانه انتخابات را ارائه کند.

دوازدهم تيرماه نيز، غلامحســين اســماعيلی، رئيس کل دادگســتری اســتان تهــران اعلام کرد کيفرخواست اين پرونده صادر و برای رسيدگی به دادگاه ارجاع شده است. اين بازداشتها با واکنش نمايندگان مجلــس هم روبهرو شــد. چهاردهم تيــر هم محمدعلــی وکيلی، عضو هيئترئيســه مجلس از اعلام وصول ســؤال ملــی ۵۴ نماينده از وزير اطلاعات درباره علت دســتگيری تعدادی از فعــالان رســانهای و مطبوعاتــی و ادمينهای کانالهای تلگرامی خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.