اظهارات حميد بقايي خلاف واقع است

Shargh - - سیاست -

ميزان: رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: اظهارات حميد بقايي، معاون رئيسجمهور ســابق، خلاف واقع اســت، ايــن قبيل از اظهــارات علاوه بر داشــتن وصف مجرمانه، موجبات تشــويش اذهان عمومــي و بهنوعي تضعيــف ارکان حاکميتي نظام است. غلامحســين اسماعيلي در پاسخ به اين سؤال کــه اتهامات جديد بقايي در افترا بــه قوه قضائيه و تشويش اذهان عمومي قابليت تعقيب دارد يا خير، عنوان کرد: حميد بقايي، معاون رئيسجمهور سابق، در مصاحبه خود ادعاهايي کرده اســت و اين ادعاها خــلاف واقع و از مصاديق نشــر اکاذيب و اهانت به دســتگاه قضائي اســت. قطعا اين قبيل از اظهارات خلاف واقــع عــلاوه بر داشــتن وصــف مجرمانه، موجبات تشويش اذهان عمومي و بهنوعي تضعيف ارکان حاکميتــي نظام اســت. او افــزود: افرادي که بهواسطه اعمال مجرمانه خود دستگاه قضائي آنان را تحت تعقيب قرار ميدهد، بعضا مبادرت به بيان اين قبيــل ادعاهاي غيرواقعي ميکننــد که در برابر تمامي اعمال و رفتار و ســخنان خــود بايد هم نزد مراجع قضائي و هم افکار عمومي پاسخگو باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.