احمدينژاد امروز هم بازي ميدهد هم بازي ميخورد

Shargh - - سیاست -

نامهنيــوز: اميررضا واعظآشــتياني گفت: ديگر آن تفکر و ذکاوت سياســي در آقــاي احمدينژاد وجود ندارد و کســي او را هدايت ميکند و بهطور راهبردي خطمشــي به او ميدهد. وقتي ولي امر و ولايت فقيه صلاح کســي را به او يادآور ميشوند، دقيقا اين مســئله نشان ميدهد عمق قضيه چقدر ميتواند براي فردي که اين توصيه به او ميشــود مهم اســت. بعد شــاهد بوديم آقاي احمدينژاد نامــهاي نوشــت و اعــلام کــرد نامــزد انتخابات رياســتجمهوري نميشــود، در واقع خودش را مريد نشــان ميدهد، اما در صحنــه عمل اتفاقات ديگري ميافتد. اينها همه پارادوکسهاي رفتاري اســت که من را به اين نتيجه رساند که ديگر خود احمدينژاد تصميمگير نيســت. اصلا اين نسبتها بــه احمدينژاد نميچســبد که بگوينــد از خارج کشــور مورد هدايت قرار ميگيرد. هرچه هست از اطرافيان او نشئت ميگيرد. امروز احمدينژاد هم بازي ميدهد و هم بازي ميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.