برخي به اينجانب ميگفتند محرومان را بدعادت نکنيد

Shargh - - سیاست -

ايلنــا: توليت آســتان قــدس رضــوي گفت: رهبري در متن حکــم انتصاب اينجانب بهعنوان خادم آســتان قــدس، توجه بــه محرومان را يک وظيفــه و مأموريت اصلي تعييــن فرمودهاند. او خاطرنشــان کــرد: در روزهاي نخســت فعاليت، برخي بــه اينجانب ميگفتند فقــرا و محرومان را بدعــادت نکنيد، درحالي که در ســيره حضرت رضا نيــز خدمت به محرومان متجلي اســت. در گذشــته اقدامات مانــدگاري در زمينه خدمت به محرومــان انجام گرفت؛ اما در دوره فعلي، توجه به مســتضعفان بهعنوان يک اولويت و مأموريت مهم در دستور کار آستان قدس رضوي قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.