دنبال م عا چمگوینارولرئ ییاسز جمدهوورلی:ت هستند

Shargh - - سياست -

ایسنا:

معاوناول رئیسجمهور، روز گذشته در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اســتانداران و رؤســای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتانهای سراسر کشور، با بیان اینکه انتخابات بزرگ و باشــکوهی را پشــت سر گذاشــتهایم، گفت: «در جریان انتخابات اخیر، نیازهای جــدی جامعــه و مطالبات متراکم و گســترده اقشــار مختلف بهوضوح مطرح شد».

اســحاق جهانگیــری با تأکیــد بر اینکــه مطالبات همواره جزء مســائل پیشروی مســئولان نظام است، افــزود: «اینگونه نیســت کــه چنانچــه در دورهای به مطالبهای رســیدگی نشد، آن مطالبه حذف شود؛ بلکه آن مطالبه باقــی میماند تا در فرصتی بهتر از ســوی افراد بیشتری مطرح شود. اینکه گفته میشود جامعه ما جامعهای جوان اســت، نمیتوان در آن متناسب با مطالبات غیرجوانان مطالبات را اجرا کرد».

او درباره مشــارکت زنان در عرصههای مختلف نیز گفت: «امروز مکرر گفته میشــود که مشارکت زنان در عرصههــای مختلف، افزایش یافته اســت. وقتی چنین سخنی مطرح میشود، باید توجه داشت که این جمعیت مطالبات خواست خود را طلب میکنند؛ بنابراین باید به تحقق مطالبات این گــروه که بیش از نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص میدهند، رسیدگی شود».

جهانگیری با اشــاره به رویکارآمدن کابینه دولت دوازدهم در روزهای آتی، گفت: «امیدواریم همانطور که مــردم رأی دادهاند، آقــای روحانی دربــاره کابینه تصمیمگیری کنند. ایشــان با نهادهــا و افراد مختلفی از جمله رهبری برای انتخاب اعضای کابینه مشــورت میکنند؛ امــا تصمیمگیــری نهایی بر عهده شــخص اوست. انشاءالله کابینه مناسبی از سوی آقای روحانی انتخاب خواهد شــد و امیــدوارم آن کابینــه با بخش خصوصی خــوب کار کند و برای عبــور از چالشهای پیشرو، برنامه داشته باشد».

معاوناول دولت یازدهم گفت: «اگر رئیسجمهور مصلحــت را در این ببینند که مــا باید در دولت بعدی همراه او باشیم، حتما در این زمینه کمکهایی خواهیم کرد و اگر ایشان تشــخیص دهد برادر دیگری بیایند، ما موظف به همکاری با او هستیم».

برخی به دنبال مچگیری از دولت هستند

او در ادامه، بیکاری، مســائل محیطزیســتی، نظام بانکی و کمبــود آب را از جمله چالشهای پیشروی کشــور عنوان کرد و گفت: «در مقابل مطالبات اقشــار مختلــف، جامعه، شــرایط بینالمللــی و چالشهای پیشرو، فرصتهای مناسبی وجود دارد که وجود امید و اعتماد در مــردم، یکی از خاصترین آنها محســوب میشود. مردم اعتماد دارند که مشکلات کشور برطرف خواهد شد .»

معــاوناول رئیسجمهور با تأکید بــر اینکه وجود امنیــت در کشــور یکــی دیگــر از فرصتهــای امروز محســوب میشــود، عنوان کرد: «امروز سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بهعنوان یک نســخه اجرائی که همه آن را قبــول دارند، بهعنوان یک فرصت پیشروی نظام قرار گرفته اســت. گرچه از ســوی برخی آقایان گاهی اوقات گفته میشود به اقتصاد مقاومتی عمل میکنیم؛ اما گویا این افراد دنبال مچگیری دولت هستند».

جهانگیــری به انتقــاد از طرح برخــی موضوعات از ســوی عــدهای در زمان عقــد قــرارداد بینالمللی پرداخــت و افــزود: «همگان قبول دارنــد که بیکاری یکی از معضلات کشــور بوده و تولید و ســرمایهگذاری بهویژه ســرمایهگذاری خارجی، راهحل آن است؛ اما تا سرمایهگذاری خارجی جذب میشود، عدهای صدایشان درمیآید. این در حالی اســت که روی این موضوع قبلا توافقهایی صورت گرفته اســت. برخی صدایشــان در بیاید اشکالی ندارد؛ اما گاهی دستگاههای رسمی کشور به مخالف اصلی در این زمینه تبدیل میشوند».

او گفت: «گاهی اوقات دســتگاههای رسمی کشور کــه موظف و مکلفاند به دلیــل تعهدی که به دولت دادهانــد و همچنین بودجهای کــه از دولت میگیرند از دولــت حمایــت کنند، بهجای میــدانداری حمایت از دولــت، تبدیل به مخالف منتقد کشــور میشــوند و بهگونــهای عمل میکنند که دیگر نفر بعدی برای عقد قرارداد به کشــور نیاید. با این اقدام، بلافاصله علامتی به کشــورهای خارجی و شــرکتهای بینالمللی داده میشــود که برای عقد قرارداد اقتصادی، به این کشور نیاییــد؛ چراکه در این کشــور با حضور شــما مخالفت خواهد شد .»

جهانگیری بــا انتقاد از تمکین نکردن برخی افراد و دستگاهها نسبت به تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: «مقام معظم رهبری فرمودند ستاد اقتصاد مقاومتی را تشــکیل دهید تا نافذالکلمه باشــد. ما نیز این ســتاد را ایجاد کردیم؛ اما زمانی که مصوبه ســتاد را به یــک مدیرکل میدهیــم، او این مصوبــه را اجرا نمیکند. ما تلاش میکنیم تا فضایی ایجاد شــود تا در آن ســرمایهگذار بیاید و اقتصاد مقاومتی اجرا شود؛ اما آقایی هرجور که بخواهــد، میتازد و کل زحمات ما را در یک منطقه هدر میدهد. اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر اساس اراده رهبری شکل گرفته است، نباید کسی در عمل با آن مخالفت کند.»

آمریکا میخواهد بگوید ایران جای ســرمایهگذاری نیست

معاوناول رئیسجمهور در ادامه به بیان شرایط بینالمللی و منطقــهای پرداخت و با تأکید بر اینکه امــروز ایــران در یک شــرایط پیچیــده منطقهای و جهانی قرار گرفته اســت، گفت: «تنشآفرینیهایی که گروههــای افراطی بــا کمک برخی کشــورهای منطقه و همچنیــن لابی صهیونیســتی علیه ایران اســلامی انجام میدهند، روزبهروز در حال افزایش و فعالترشدن اســت. این گروهها توانستهاند برخی کشورهای اســلامی را با خود همراه کنند. همچنین در آمریکا جریان جدیدی ســر کار آمــده و اقدامات جدیدتری را با رویکردی تندتر از قبل علیه جمهوری اســلامی طراحــی میکنــد». جهانگیــری، افزود: «مهمترین هدف گــروه حاکم در آمریکا این اســت کــه در فضای بینالملل عنــوان کند که ایران ناقض برجام اســت و تلاش کند که اجماعــی علیه ایران ایجاد کند، اما خوشبختانه تاکنون موفق نشده است. آنها همچنین به دنبال آن هستند که فضای ایران را فضایي تروریستی و نامطمئن نشان دهند و در فضای بینالمللي به دولتها و شرکتها بگویند که با ایران کار نکننــد، چراکه تحریمها و تهدیدهای جدیدی در راه همکاری با این کشــور وجود دارد». او با اشاره به نظارت شــورای عالی امنیت ملی نسبت به برجام و عملکرد طرفین قرارداد، گفت: «در داخل کشور و در شــورای عالی امنیت ملی که در آن سران سه قوه و نیروهای مســلح حضور دارند و مصوبات آن پس از تأیید مقام معظم رهبری اجرائی میشود، تصمیمی اجماعی گرفتیم. در آنجا گفته شــده که کمیسیونی بــرای نظارت بر برجام تشــکیل شــود و اعضای آن کمیسیون نیز مشخص شده است. رئیسجمهور نیز ریاســت آن را برعهده دارد». جهانگیری در واکنش بــه تصویب طرح اعمال برخی تحریمها نســبت به جمهوری اســلامی ایران از سوی مجلس نمایندگان ایــالات متحده آمریــکا، عنوان کرد: «اگــر در برجام طرف مقابــل اقدامی کند که کمیســیون نظارت بر برجام آن را خلاف برجام تشــخیص دهد، جمهوری اســلامی ایــران حتمــا عکسالعمل تندی نشــان میدهد. جمهوری اســلامی ایران تاکنون نیز نشان داده که در برابــر حرکات تحرکآمیــز طرف مقابل نهتنها عقبنشــینی نمیکند، بلکه اقدامی متناسب با آن انجام میدهد.»

او بــا بیــان اینکه بایــد بگذاریم بخشــی که به برجام برمیگردد بر اســاس روال قانونی طی شــود و نســبت به بخشــی که مربوط به فضای آن است عکسالعمل نشان دهیم، افزود: «باید توجه داشته باشیم که آنها میخواهند بگویند جمهوری اسلامی ایران جایی برای ســرمایهگذاری نیســت. در همین راستا ما باید جلوی این طراحی را بگیریم و آن را به شکست بکشــانیم. باید بگوییم وضعیت ایران بسیار اطمینانبخش اســت و همه باید بــرای کار با ایران اقدام کنند. در همین زمینه به لطف خدا بهگونهای با دنیا همکاری داشتهایم که این اقدام آمریکا نتوانسته فضای بینالمللی را به خطر بیندازد.»

جهانگیــری بــا تأکید بــر اینکه هیچکــس نباید در میدانــی که آمریکا طراحی کرده بــازی کند، ادامه داد: «چنانچه فضای کشور اطمینانبخش باشد، همه برای سرمایهگذاری به میدان خواهند آمد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.