رئیسجمهور کاملا موافق واگذاری اختیارات به استانهاست

Shargh - - سياست -

ایســنا: وزیر کشــور روز گذشــته در نشســت مشترک اعضای شــورای ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اســتانداران و رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی اســتانهای سراســر کشور با اشــاره به اینکه تاکنون 86 اختیار به اســتانها تفویض شــده اســت، گفت: «اگر در اســتانها مشــکلات حل شــود خیلی بهتر از آن است که در تهران مشکل 31 استان بررسی شود». عبدالرضا رحمانیفضلی با بیان اینکه استانها به لحاظ نظر کارشناســی ضعیف نیستند، عنوان کرد: «رئیسجمهور هم کاملا موافق واگذاری اختیارات بــه استانهاســت. هر وقــت هم به ایشــان نامه نوشتیم دستورات لازم را صادر کردند. با وجود این برخی دستگاهها برای واگذاری اختیارات مقاومت میکننــد که ما این موضــوع را پیگیری میکنیم و در برنامه ششــم توسعه هم رد پاهای خوبی برای واگذاری اختیارات گذاشــته شــده است».او افزود: «پیشــنهاد ما این اســت اتاق بازرگانــی قوانین را بازنگری کند تا در اصلاح و پیشنهاد قوانین پیگیری مشترکی داشته باشیم. دســتورالعمل اجرائی این قوانیــن نیز در وزارت اقتصاد و اتــاق بازرگانی باید انجام شــود تــا در مســیر کار با اطمینــان و دقت بهتری کارها را پیش ببریم. شناسایی موانع توسعه و ســرمایهگذاری توســط اســتانداران انجام شده، ولــی ما از اتاق بازرگانی هم میخواهیم این موانع را شناســایی و به مــا اعلام کننــد. درصد ظرفیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی درصد بســیار خوبی است که باید بیشــتر از آن استفاده کنیم. وضعیت کشور بهگونهای اســت که همه امور به اقتصاد مقاومتی بازنمیگردد. برخی مســائل را صادرات تحتتأثیر قرارداده که دولت هم رفع آن را در اولویت گذاشته و آقای ظریف و وزارت خارجه اقدامات خوبی برای رفع آن موانع انجام دادند». وزیر کشور با اشاره به اینکه پیشــنهاد ما به دولت این بوده است که مرکز فوریتهای بررســی مشــکلات واحدهای تولیدی چه در مرکز و چه در اســتانها ایجاد شود، عنوان کرد: «ما این آمادگی را داریم که این مرکز در وزارت کشور باشد تا مشــکلات واحدها را پیگیری کنیم». او درباره ایجاد معاونت اقتصادی در استانداریها گفت: «نامهای به رئیسجمهور نوشتهایم و ایشان دستور بررسی را صادر کردهاند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.